BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 06.03.2014

 • 6. marca 2014, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 01. 2014

 2. 2.Priority v oblasti cyklodopravy na rok 2014

  Materiály
 3. 3.Návrh nového znenia dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo vzťahu k dočasnému parkovaniu motorových vozidiel

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – mosta Apollo cez Dunaj v Bratislave, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe súp. č. 3241 na pozemkoch parc. č. 369 a parc. č. 370 v k. ú. Petržalka, spoločnosti STRAUBYT, s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 078306250800 o nebytový priestor vo výmere 16,31 m2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, pre Petra Ložana so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21648/1, spoločnosti OPAVSKÁ, spol. s. r.o. so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3026/3, pre spoločnosť SLNEČNICE - BYTY, k.s. so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie nájmu časti strechy vo výmere 1 m2 stavby súpis. č. 1165 na pozemku parc. č. 4714 na Záporožskej 5 (pôvodne Rıntgenova 24) v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti City TV, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Podunajské Biskupice, k. ú. Trnávka, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, k. ú. Vajnory, k. ú. Vrakuňa, k. ú. Vinohrady, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Rusovce a k. ú. Petržalka, spoločnostiam Akzent BigBoard, a.s., ISPA, spol. s r.o., euroAWK, spol. s.r.o., GRYF MEDIA, s.r.o., Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, REBLOK a.s. a Outdoor Media, s.r.o.

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie zníženia nájomného v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 078305661200, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti JOVIMAX real s.r.o. so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na schválenie nájmu nehnuteľností stavby súp. č. 102059 na pozemku parc. č. 4223, pozemkov parc. č. 4222 a parc. č. 4225/2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, pre Nadáciu Horský park so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na zmenu uznesenia č. 1002/2010 zo dňa 27.5.2010 v znení uznesenia č. 1201/2010 zo dňa 04.11.2010, uznesenia MsZ č. 55/2011 zo dňa 31.3.2011, uznesenia č. 387/2011 zo dňa 24.11.2011 a uznesenia č. 804/2012 zo dňa 26.-27.9.2012 a schválenie nájmu časti nebytových priestorov na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, spoločnosti MEDUSA GROUP, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 309/7, spoločnosti XL six s.r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/1, spoločnosti YIT Reding a.s., so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/8, spoločnosti YIT Reding a.s., so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19239/1, parc. č. 19243/40, parc. č. 19240/8, spoločnosti ŠTÚDIO KOLIBA a.s., so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22000/12 a parc. č. 22000/13, pre spoločnosť Bavint, s.r.o. so sídlom v Bratislave a zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1329/2013 zo dňa 21.11.2013 3 .

 20. k.ú. Dúbravka, pozemkov registra „C“ parc. č. 409, parc. č. 3400/160, parc. č. 3100/1, parc. č. 3100/2 a parc. č. 3100/3 v prospech mestskej časti Bratislava – Dúbravka a na bezodplatný prevod stavby so súpis. č. 2242 – kino Odboj, situovanej na pozemku parc. č. 409 k. ú. Dúbravka do vlastníctva mestskej časti Bratislava – Dúbravka

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Twin City a.s. so sídlom v Bratislave

 22. 22.Návrh na zverenie budovy na Šafárikovom námestí do správy MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy, mestskej príspevkovej organizácii, na schválenie dohody o urovnaní súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava II. pod č. k. 12C/90/2004 a na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1370/2013 zo dňa 12. 12. 2013

  Materiály
 23. 23.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú, Vrakuňa, parc. č. 1205/232, par. č. 1205/233, par. č. 1205/234, par. č. 1205/235 a par. č. 1205/236, Toplianska ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 24. 24.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 2104/19, Renáte Moravčíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 25. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 163/3, PharmDr. Františkovi Hobinkovi a manželke PharmDr. Kataríne Hobinkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 26. 26.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8, spoločnosti Unit trade s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 27. 27.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/4, Ing. Matejovi Okálimu, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 28. 28.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 880/9, Ing. Miroslavovi Ševčíkovi a Ing. Helene Ševčíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 29. 29.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 2079/26 a parc. č. 2079/27, Ing. Ivanovi Oleksynovi a manželke Elene Oleksynovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 30. 30.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5170/24, spoločnosti BRATISLAVA WEST GATE, s.r.o., so sídlom v Bratislave, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 31. 31.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/29 a parc. č. 535/36, Ing. Ladislavovi Juranovi s manželkou Katarínou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 32. 32.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1331, spoločnosti TECHNOPOL SERVIS, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípad u hodného osobitného zreteľa

 33. 33.Petícia proti plánovanej výstavbe a výrubu zelene na Ostredkoch (materiál bude prerokovaný po 16,30 h po bode vystúpenie občanov)

 34. 34.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  Materiály
 35. 35.Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za obdobie 2012 – 2013

 36. 36.Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb Dunajský vedomostný klaster

  Materiály
 37. 37.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2012/2013

  Materiály
 38. 38.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR vykonanou v roku 2013 za kontrolované obdobie roku 2012

  Materiály
 39. 39.Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 40. 40.Informácia o plnení Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

  Materiály
 41. 41.Správa o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 42. 42.Návrh na vyradenie časti majetku evidovaného na karte majetku budovy Stará tržnica, súpis. č. 101484, nachádzajúcej sa na Námestí SNP č. 25 v Bratislave, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 96 – zastavané plochy a nádvoria, z titulu rekonštrukcie a zmeny funkčného využitia objektu

 43. 43.Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z. na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  Materiály
 44. 44.Návrh na uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov v k. ú. Vinohrady, zverených do správy príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave

  Materiály
 45. 45.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Budyšínskej ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto

 46. 46.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Bagarovej ul. č. 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka

 47. 47.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Pribišovej ul. č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves

 48. 48.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, s priamym vstupom z ulice, k. ú. Staré Mesto (Laguna)

  Materiály
 49. 49.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (Aligátor)

  Materiály
 50. 50.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na 1. poschodí, prízemí a v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (Korida)

 51. 51.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Hany Meličkovej 11 A v Bratislave, k.ú. Karlova Ves

 52. 52.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 53. 53.Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Slávičie údolie, časti pozemku parc. č. 2408/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 54. 54.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 55. 55.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Svoradova ulica, pozemkov parc. č. 691/3 a parc. č. 691/8, a stavby bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 691/8, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou obchodnej verejnej súťaže

 56. 56.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10569/2, Ružová dolina, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 57. 57.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, Bazová ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 58. 58.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 59. 59.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 60. 60.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Mlynská dolina, parc. č. 2937/10, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 61. 61.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434/4, ul. Pod záhradami, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 62. 62.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 63. 63.Návrh na predaj časti stavby parkoviska a predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1812/2 a parc. č. 1813/2, Šintavská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 64. 64.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3365/2 a parc. č. 3365/5, Prokofievova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 65. 65.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/103, Jiráskova – Pajštúnska ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 66. 66.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/21, Haanova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 67. 67.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, Kopčianska ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 68. 68.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 374, Pankúchova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 69. 69.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4723/30 a parc. č. 4723/2, Záporožská ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 70. 70.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, mestských hradieb s pozemkami pozdĺž Staromestskej ulice do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálneho investora Bratislavy

 71. 71.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21995 - Škultétyho ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 72. 72.Informácia o plnení uznesenia MsZ č. 1340/2013 o riešení správy a rozdelenia budovy na Exnárovej 6

  Materiály
 73. 73.Návrh na zrušenie vecného bremena vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288818280200 a na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech MUDr. Martina Cypricha a manželky MUDr. Kataríny Cyprichovej

  Materiály
 74. 74.Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/1 vo vlastníctve Blanky Jamrichovej, parc. č. 3379/2 a parc. č. 3379/9 v bezpodielovom spoluvlastníctve Vincenta Horvátha a manž. Ireny, parc. č. 3379/3 a parc. č. 3379/12 vo vlastníctve Oto Tótha, parc. č. 3379/4 v bezpodielovom spoluvlastníctve MUDr. Ladislava Páleníka a manž. Oľgy

 75. 75.Návrh na prijatie časti ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave – stále ťažké opevnenia, k. ú. Petržalka

 76. 76.Návrh na neprijatie ponuky NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA na predaj pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12694, do vlastníctva hlavného mesta 7

  Materiály
 77. 77.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6029/1, 6029/2 , 6029/3, Kornélii Baloghovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov

 78. 78.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/6, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

 79. 79.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1173, spoločnosti AGENTÚRA VPO s.r.o., so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 80. 80.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4471/2, parc. č. 4471/4 a parc. č. 4471/6, Ing. Pavlovi Lamperovi – Lakros, so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 81. 81.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1, spoločnostiam MERCATOR DMS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave a Slovenská pošta, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 82. 82.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/15 a parc. č. 1860/18, spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 83. 83.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2520/3, a k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2525/2, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Bratislava - mesto, so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 84. 84.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2823/17, 2823/39, 2823/46, 2823/47, Ing. arch. Michalovi Slávikovi

 85. 85.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21760/8, 21760/9, spoločnosti CRESLING, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 86. 86.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Tichá 4, Páričkova 25, Rajecká 38, Račianska 13, Ladislava Dérera 2, Závadská 14, Ľudovíta Fullu 13, 15, Ušiakova 4, Landauova 38, Studenohorská 17, Iľjušinova 6, Jungmannova 12, Lachova 21, 23, Mlynarovičova 7, Topoľčianska 33 vlastníkom bytov

  Materiály
 87. 87.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach Ferdiša Kostku – garáže, Pečnianska 6 – garáže vlastníkom garáží

  Materiály
 88. 88.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 89. 89.Interpelácie

 90. 90.Rôzne

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie