Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 06.03.2014

 • 6. marca 2014, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Zasadnutie pokračuje 26.03.2014
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 01. 2014 – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 2. 2.Priority v oblasti cyklodopravy na rok 2014

  Materiály
 3. 3.Návrh nového znenia dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo vzťahu k dočasnému parkovaniu motorových vozidiel – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia – materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

  Materiály
 5. 5.Petícia občanov: žiadame zachovanie parku a zelene na pozemkoch vymedzených ulicou Pod záhradami a obytným domom Koprivnica na pozemkoch Hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadame okamžité zastavenie prevodu týchto pozemkov z majetku Hlavného mesta SR Bratislavy a pozastavenie vydávania rozhodnutí o umiestnení stavby na týchto pozemkoch. Žiadame MÚ Dúbravka o zabezpečenie vykonania zmeny funkčného využitia pozemkov č. 881/9, 882/17, 882/1, 882/2 na LV č. 847 a LV č. 1381, vedených Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu v katastrálnom území Dúbravka na: Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 v územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy

 6. 6.Petícia občanov proti likvidácii parku na Belopotockého ulici

 7. 7.Návrh na zámenu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7855/1 za pozemok v k. ú. Staré Mesto parc. č. 4433/71 a pozemky v k. ú. Dúbravka parc. č. 882/1, parc. č. 882/2 a parc. č. 882/17, so spoločnosťou ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa, na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemkov registra „C“ parc. č. 409, parc. č. 3400/160, parc. č. 3100/1, parc. č. 3100/2 a parc. č. 3100/3 v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka a na bezodplatný prevod stavby so súpis. č. 2242 – kino Odboj, situovanej na pozemku parc. č. 409, k. ú. Dúbravka, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka

  Materiály
 8. 8.Informácia o stave ciest hlavného mesta SR Bratislavy

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – mosta Apollo cez Dunaj v Bratislave, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe súp. č. 3241 na pozemkoch parc. č. 369 a parc. č. 370 v k. ú. Petržalka, spoločnosti STRAUBYT, s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 078306250800 o nebytový priestor vo výmere 16,31 m2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, pre Petra Ložana so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21648/1, spoločnosti OPAVSKÁ, spol. s. r.o. so sídlom v Bratislave – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3026/3, pre spoločnosť SLNEČNICE - BYTY, k.s. so sídlom v Bratislave – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 14. 14.Návrh na schválenie nájmu časti strechy vo výmere 1 m2 stavby súpis. č. 1165 na pozemku parc. č. 4714 na Záporožskej 5 (pôvodne Rıntgenova 24) v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti City TV, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Podunajské Biskupice, k. ú. Trnávka, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, k. ú. Vajnory, k. ú. Vrakuňa, k. ú. Vinohrady, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Rusovce a k. ú. Petržalka, spoločnostiam Akzent BigBoard, a.s., ISPA, spol. s r.o., euroAWK, spol. s.r.o., GRYF MEDIA, s.r.o., Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, REBLOK a.s. a Outdoor Media, s.r.o. – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 16. 16.Petícia proti plánovanej výstavbe a výrubu zelene na Ostredkoch (materiál bude prerokovaný po 16,30 h po bode vystúpenie občanov)

 17. 17.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava č. 1340/2013 zo dňa 31. 11. 2013 o riešení správy a rozdelenia budovy na Exnárovej 6

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie zníženia nájomného v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 078305661200, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti JOVIMAX real s.r.o. so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na schválenie nájmu nehnuteľností stavby súp. č. 102059 na pozemku parc. č. 4223, pozemkov parc. č. 4222 a parc. č. 4225/2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, pre Nadáciu Horský park so sídlom v Bratislave

 20. 20.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1002/2010 zo dňa 27. 5. 2010 v znení uznesenia č. 1201/2010 zo dňa 04. 11. 2010, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 55/2011 zo dňa 31.3.2011, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 387/2011 zo dňa 24. 11. 2011 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 804/2012 zo dňa 26. - 27. 09. 2012 a schválenie nájmu časti nebytových priestorov na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, spoločnosti MEDUSA GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 309/7, spoločnosti XL six s.r.o., so sídlom v Bratislave – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/1, spoločnosti YIT Reding a.s., so sídlom v Bratislave

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/8, spoločnosti YIT Reding a.s., so sídlom v Bratislave

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19239/1, parc. č. 19243/40, parc. č. 19240/8, spoločnosti ŠTÚDIO KOLIBA a.s., so sídlom v Bratislave – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22000/12 a parc. č. 22000/13, pre spoločnosť Bavint, s.r.o. so sídlom v Bratislave a zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1329/2013 zo dňa 21.11.2013 3 .

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Twin City a.s. so sídlom v Bratislave – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 27. 27.Návrh na zverenie budovy na Šafárikovom námestí do správy MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy, mestskej príspevkovej organizácii, na schválenie dohody o urovnaní súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava II. pod č. k. 12C/90/2004 a na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1370/2013 zo dňa 12. 12. 2013

  Materiály
 28. 28.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú, Vrakuňa, parc. č. 1205/232, par. č. 1205/233, par. č. 1205/234, par. č. 1205/235 a par. č. 1205/236, Toplianska ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 29. 29.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 2104/19, Renáte Moravčíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 30. 30.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 163/3, PharmDr. Františkovi Hobinkovi a manželke PharmDr. Kataríne Hobinkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 31. 31.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8, spoločnosti Unit trade s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 32. 32.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/4, Ing. Matejovi Okálimu, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 33. 33.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 880/9, Ing. Miroslavovi Ševčíkovi a Ing. Helene Ševčíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 34. 34.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 2079/26 a parc. č. 2079/27, Ing. Ivanovi Oleksynovi a manželke Elene Oleksynovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 35. 35.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5170/24, spoločnosti BRATISLAVA WEST GATE, s.r.o., so sídlom v Bratislave, z dôvodu hodného osobitného zreteľa – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 36. 36.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/29 a parc. č. 535/36, Ing. Ladislavovi Juranovi s manželkou Katarínou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 37. 37.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1331, spoločnosti TECHNOPOL SERVIS, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípad u hodného osobitného zreteľa – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 38. 38.Informácia o ropovode Bratislava – Schwechat

 39. 39.Informácia o Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - uzn. č. 1448/2014 (nepodpísané)

 40. 34.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 41. 35.Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za obdobie 2012 – 2013 - prerokované 26.3.2014

 42. 36.Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb Dunajský vedomostný klaster - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 43. 37.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2012/2013 - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 44. 38.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR vykonanou v roku 2013 za kontrolované obdobie roku 2012 - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 45. 39.Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 46. 40.Informácia o plnení Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 47. 41.Správa o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave - prerokované 26.3.2014

 48. 42.Návrh na vyradenie časti majetku evidovaného na karte majetku budovy Stará tržnica, súpis. č. 101484, nachádzajúcej sa na Námestí SNP č. 25 v Bratislave, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 96 – zastavané plochy a nádvoria, z titulu rekonštrukcie a zmeny funkčného využitia objektu - prerokované 26.3.2014

 49. 43.Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z. na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 50. 44.Návrh na uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov v k. ú. Vinohrady, zverených do správy príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 51. 45.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Budyšínskej ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto - prerokované 26.3.2014

 52. 46.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Bagarovej ul. č. 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka - prerokované 26.3.2014

 53. 47.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Pribišovej ul. č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves - prerokované 26.3.2014

 54. 48.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, s priamym vstupom z ulice, k. ú. Staré Mesto (Laguna) - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 55. 49.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (Aligátor) - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 56. 50.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na 1. poschodí, prízemí a v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (Korida) - prerokované 26.3.2014

 57. 51.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Hany Meličkovej 11 A v Bratislave, k.ú. Karlova Ves - prerokované 26.3.2014

 58. 52.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - prerokované 26.3.2014

 59. 53.Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Slávičie údolie, časti pozemku parc. č. 2408/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - prerokované 26.3.2014

 60. 54.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - prerokované 26.3.2014

 61. 55.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Svoradova ulica, pozemkov parc. č. 691/3 a parc. č. 691/8, a stavby bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 691/8, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou obchodnej verejnej súťaže – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 62. 56.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10569/2, Ružová dolina, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - prerokované 26.3.2014

 63. 57.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, Bazová ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 64. 58.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - prerokované 26.3.2014

 65. 59.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - prerokované 26.3.2014

 66. 60.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Mlynská dolina, parc. č. 2937/10, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - prerokované 26.3.2014

 67. 61.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434/4, ul. Pod záhradami, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - prerokované 26.3.2014

 68. 62.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - prerokované 26.3.2014

 69. 63.Návrh na predaj časti stavby parkoviska a predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1812/2 a parc. č. 1813/2, Šintavská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 70. 64.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3365/2 a parc. č. 3365/5, Prokofievova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 71. 65.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/103, Jiráskova – Pajštúnska ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 72. 66.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/21, Haanova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 73. 67.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, Kopčianska ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 74. 68.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 374, Pankúchova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 75. 69.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4723/30 a parc. č. 4723/2, Záporožská ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 76. 70.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, mestských hradieb s pozemkami pozdĺž Staromestskej ulice do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálneho investora Bratislavy - prerokované 26.3.2014

 77. 71.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21995 - Škultétyho ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - prerokované 26.3.2014

 78. 73.Návrh na zrušenie vecného bremena vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288818280200 a na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech MUDr. Martina Cypricha a manželky MUDr. Kataríny Cyprichovej - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 79. 74.Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/1 vo vlastníctve Blanky Jamrichovej, parc. č. 3379/2 a parc. č. 3379/9 v bezpodielovom spoluvlastníctve Vincenta Horvátha a manž. Ireny, parc. č. 3379/3 a parc. č. 3379/12 vo vlastníctve Oto Tótha, parc. č. 3379/4 v bezpodielovom spoluvlastníctve MUDr. Ladislava Páleníka a manž. Oľgy - prerokované 26.3.2014

 80. 75.Návrh na prijatie časti ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave – stále ťažké opevnenia, k. ú. Petržalka - prerokované 26.3.2014

 81. 76.Návrh na neprijatie ponuky NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA na predaj pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12694, do vlastníctva hlavného mesta - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 82. 77.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6029/1, 6029/2 , 6029/3, Kornélii Baloghovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - prerokované 26.3.2014

 83. 78.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/6, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku - prerokované 26.3.2014

 84. 79.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1173, spoločnosti AGENTÚRA VPO s.r.o., so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - prerokované 26.3.2014

 85. 80.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4471/2, parc. č. 4471/4 a parc. č. 4471/6, Ing. Pavlovi Lamperovi – Lakros, so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - prerokované 26.3.2014

 86. 81.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1, spoločnostiam MERCATOR DMS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave a Slovenská pošta, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - prerokované 26.3.2014

 87. 82.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/15 a parc. č. 1860/18, spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - prerokované 26.3.2014

 88. 83.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2520/3, a k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2525/2, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Bratislava - mesto, so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - prerokované 26.3.2014

 89. 84.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2823/17, 2823/39, 2823/46, 2823/47, Ing. arch. Michalovi Slávikovi - prerokované 26.3.2014

 90. 85.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21760/8, 21760/9, spoločnosti CRESLING, s.r.o., so sídlom v Bratislave - prerokované 26.3.2014

 91. 86.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Tichá 4, Páričkova 25, Rajecká 38, Račianska 13, Ladislava Dérera 2, Závadská 14, Ľudovíta Fullu 13, 15, Ušiakova 4, Landauova 38, Studenohorská 17, Iľjušinova 6, Jungmannova 12, Lachova 21, 23, Mlynarovičova 7, Topoľčianska 33 vlastníkom bytov - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 92. 87.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach Ferdiša Kostku – garáže, Pečnianska 6 – garáže vlastníkom garáží – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 93. 88.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 26.3.2014

  Materiály
 94. 89.Interpelácie - prerokované 26.3.2014

 95. 90.Rôzne - prerokované 26.3.2014

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie

 2. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 4. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch zadaných oddelením správy nehnuteľností

  Materiály
 5. d.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, nebytových priestorov a bytov

  Materiály
 6. e.Informácia o pridelených bytoch za rok 2013

  Materiály
 7. f.Informácia o prijímateľoch sociálnych služieb umiestnených v zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava za obdobie od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013

  Materiály
 8. g.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Centrum voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava

  Materiály
 9. h.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Centre voľného času Štefánikova 35, Bratislava

  Materiály
 10. i.Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

  Materiály
 11. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 2014

  Materiály
 12. k.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Andreja Mráza 4, Ružová dolina 9, Račianska 11, 13, Ľudovíta Fullu 58, Ľudovíta Fullu 13, 15, Nad lúčkami 37, Tranovského 4, Iľjušinova 6, Wolkrova 35, Fedinova 10, Röntgenova 8, Topolčianska 33 vlastníkom bytov.

  Materiály
 13. l.Príspevok mnohodetným rodinám

 14. m.Informácia o prevode vlastníctva bytu v bytovom dome na ulici Jasovská 6 - dopredaj

 15. n.Informácia o stave zosúladenia registra majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s údajmi v katastri nehnuteľností – Uznesenie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 673/2012 časť C bod 7 zo dňa 17. 06. 2012

 16. o.Informácia o činnosti pracovnej skupiny ZaD 03

  Materiály
 17. p.Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. marca 2014

  Materiály