Bod č. 32

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/4, Ing. Matejovi Okálimu, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.