Bod č. 4

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia – materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.