Bod č. 3

Návrh nového znenia dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo vzťahu k dočasnému parkovaniu motorových vozidiel – uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.