Bod č. 11

Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 078306250800 o nebytový priestor vo výmere 16,31 m2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, pre Petra Ložana so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.