Bod č. 36

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/29 a parc. č. 535/36, Ing. Ladislavovi Juranovi s manželkou Katarínou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.