Bod č. 26

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Twin City a.s. so sídlom v Bratislave – uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.