Bod č. 20

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1002/2010 zo dňa 27. 5. 2010 v znení uznesenia č. 1201/2010 zo dňa 04. 11. 2010, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 55/2011 zo dňa 31.3.2011, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 387/2011 zo dňa 24. 11. 2011 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 804/2012 zo dňa 26. - 27. 09. 2012 a schválenie nájmu časti nebytových priestorov na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, spoločnosti MEDUSA GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.