Bod č. 34

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 2079/26 a parc. č. 2079/27, Ing. Ivanovi Oleksynovi a manželke Elene Oleksynovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.