Bod č. 7

Návrh na zámenu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7855/1 za pozemok v k. ú. Staré Mesto parc. č. 4433/71 a pozemky v k. ú. Dúbravka parc. č. 882/1, parc. č. 882/2 a parc. č. 882/17, so spoločnosťou ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa, na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemkov registra „C“ parc. č. 409, parc. č. 3400/160, parc. č. 3100/1, parc. č. 3100/2 a parc. č. 3100/3 v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka a na bezodplatný prevod stavby so súpis. č. 2242 – kino Odboj, situovanej na pozemku parc. č. 409, k. ú. Dúbravka, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.