Bod č. 5

Petícia občanov: žiadame zachovanie parku a zelene na pozemkoch vymedzených ulicou Pod záhradami a obytným domom Koprivnica na pozemkoch Hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadame okamžité zastavenie prevodu týchto pozemkov z majetku Hlavného mesta SR Bratislavy a pozastavenie vydávania rozhodnutí o umiestnení stavby na týchto pozemkoch. Žiadame MÚ Dúbravka o zabezpečenie vykonania zmeny funkčného využitia pozemkov č. 881/9, 882/17, 882/1, 882/2 na LV č. 847 a LV č. 1381, vedených Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu v katastrálnom území Dúbravka na: Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 v územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.