Bod č. 42

Návrh na vyradenie časti majetku evidovaného na karte majetku budovy Stará tržnica, súpis. č. 101484, nachádzajúcej sa na Námestí SNP č. 25 v Bratislave, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 96 – zastavané plochy a nádvoria, z titulu rekonštrukcie a zmeny funkčného využitia objektu - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.