Bod č. 19

Návrh na schválenie nájmu nehnuteľností stavby súp. č. 102059 na pozemku parc. č. 4223, pozemkov parc. č. 4222 a parc. č. 4225/2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, pre Nadáciu Horský park so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.