Bod č. 30

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 163/3, PharmDr. Františkovi Hobinkovi a manželke PharmDr. Kataríne Hobinkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.