Bod č. 31

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8, spoločnosti Unit trade s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa – uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.