BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
868/2021 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 27.05.2021
867/2021 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/20 na pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 151/6, vo vlastníctve Nadeždy Fuksovej 27.05.2021
866/2021 Návrh na vysporiadanie pozemku parc. č. 3500/1 v Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ulici v Bratislave, z dôvodu realizácie a prevádzkovania záchytného parkoviska „Park and Ride“ 27.05.2021
865/2021 Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/41, Lamačská brána, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave 27.05.2021
864/2021 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena práva stavby na pozemok v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21844/2, v prospech spoločnosti Discovery Residence s. r. o., so sídlom v Bratislave 27.05.2021
863/2021 Návrh na zmenu účelu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Ružinov, stavby so súpis. č. 1464 na pozemku parc. č. 15272/3, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 27.05.2021
862/2021 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21350/1-5, Námestie T. G. Masaryka, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 27.05.2021
861/2021 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku – technického zhodnotenia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 27.05.2021
860/2021 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, v celosti do výlučného vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., Bratislava 27.05.2021
859/2021 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 754/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bolo schválené odpustenie nájomného vo výške 50 % nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli zatvorené alebo boli v obmedzenom režime za obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov počas 2. vlny pandémie 27.05.2021
858/2021 Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19 27.05.2021
857/2021 Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s 2. vlnou pandémie COVID-19 v mestskej príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 27.05.2021
856/2021 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu 27.05.2021
855/2021 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom stánkov a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 27.05.2021
854/2021 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových priestorov v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, na obchodné účely 27.05.2021
853/2021 Návrh na schválenie štandardizovanej dohody o spolupráci projektu “baum_cityregion: príprava inštitucionalizácie regiónu Bratislava – okolie” programu INTERREG VA SK-AT medzi hlavným mestom SR Bratislavou a rakúskymi partnermi NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland 27.05.2021
852/2021 Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 27.05.2021
851/2021 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 27.05.2021
850/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave 27.05.2021
849/2021 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – časti pozemku parc. č. 2880, k. ú. Dúbravka, a zníženia nájomného v zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave 27.05.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »