Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
523/2024 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, pare. č. 2523/1, Humenské námestie, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 25.04.2024
522/2024 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3889/1 a nasl., Eisnerova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 25.04.2024
521/2024 Návrh na uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2070/31, Rybničná ulica, so spoločnosťou STK PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Žiline 25.04.2024
520/2024 Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21717/1, Štefanovičova ulica, v prospech spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave 25.04.2024
519/2024 Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 216/2023 zo dňa 25. 05. 2023, ktorým boli zverené nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 25.04.2024
518/2024 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1 25.04.2024
517/2024 Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku a drobného dlhodobého hmotného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 25.04.2024
516/2024 Vyhlásenie o spolupráci pri koordinácií biologickej regulácie komárov, medzi partnermi projektu hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a združením Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March v slovensko-rakúskom prihraničnom území realizovaného v rámci programu spolupráce INTERREG VA SK-AT Slovenská republika 25.04.2024
515/2024 Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry realizovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 25.04.2024
514/2024 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka 25.04.2024
513/2024 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 25.04.2024
512/2024 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 913/2021 zo dňa 24.06.2021 týkajúceho sa zverenia nehnuteľnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka 25.04.2024
511/2024 Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestským častiam hlavného mesta SR Bratislava – Lamač, Nové Mesto, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Vrakuňa 25.04.2024
510/2024 Výzva na predkladanie žiadosti na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a rozšírenia verejných priestorov v oblasti Mlynské Nivy 25.04.2024
509/2024 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom 25.04.2024
508/2024 Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy  25.04.2024
507/2024 Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta (Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. a Mestský parkovací systém, spol s r.o. na rok 2024) 25.04.2024
506/2024 Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2023 25.04.2024
505/2024 Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2023  25.04.2024
504/2024 Petícia Dajme Šancovej šancu na život 25.04.2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »