BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1376/2022 Rôzne - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.06.2022
1375/2022 Rôzne - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.06.2022
1374/2022 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23.06.2022
1373/2022 Žiadosť o odpustenie dlhu, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie – Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia 23.06.2022
1372/2022 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1956/6 a parc. č. 1956/7, Pod Zečákom, so spoločnosťou Razsochy Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1371/2022 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 920/100, Pútnická ulica, v prospech Miriam Horváthovej 23.06.2022
1370/2022 Návrh  na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6088/45, ulica Ladislava Dérera, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1369/2022 Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a užívania chodníka na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Mýtna ulica, v prospech spoločnosti BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1368/2022 Návrh na zverenie pozemkov a stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, do správy mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava 23.06.2022
1367/2022 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, ulica Ivana Bukovčana, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 23.06.2022
1366/2022 Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15581, k. ú. Ružinov, Sedmokrásková ulica, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 23.06.2022
1365/2022 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3557 a parc. č. 3558/5, k. ú. Vrakuňa, Dvojkrížna ulica, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 23.06.2022
1364/2022 Návrh na schválenie odstránenia stavby súpis. č. 13236 – športovej haly, k. ú. Nové Mesto, na Pionierskej ulici v Bratislave 23.06.2022
1363/2022 Návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám o nájme č. 088800842000 a č. 088802012000, týkajúcich sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, so spoločnosťou Bory, a. s., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1362/2022 Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18 a nasl., spoločnosti BILLA, s.r.o., a spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave 23.06.2022
1361/2022 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23028/19 a parc. č. 23028/18, Mgr. art. Filipovi Tůmovi a Nele Pociskovej ako majetkovoprávne usporiadanie  pozemkov pod stavbou 23.06.2022
1360/2022 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2386/48 a nasl., MUDr. Anne Jenčíkovej a spol. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod garážami v Slávičom údolí 23.06.2022
1359/2022 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pluhovej ulici 23.06.2022
1358/2022 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Moravskej ulici 23.06.2022
1357/2022 Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Pekná cesta, parc. č. 17358/1, parc. č. 17358/4, parc. č. 17358/5, parc. č. 17358/6 a parc. č. 17358/7, do výlučného vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 23.06.2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »