BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
415/2020 Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 27.02.2020
414/2020 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 24. – 25. 04. 2013 a schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 27.02.2020
413/2020 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004 a č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Čiližská 36 a Beňadická 9 27.02.2020
412/2020 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 44, 46, Budovateľská 1, Košická 46, Svätoplukova 35, Bebravská 18, Rajčianska 20, Rajčianska 24, 26, Bárdošova 17, Sadmelijská 1, Kuklovská 7, Jána Stanislava 3, Nejedlého 39, Eisnerova 44, vlastníkom bytov 27.02.2020
411/2020 Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 189/2019 zo dňa 30. 05. 2019 v bode 5, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov do správy mestskej časti Bratislava-Rača 27.02.2020
410/2020 Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, v lokalite Cintorína Slávičie údolie, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 27.02.2020
409/2020 Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, v lokalite cintorína na Molecovej ulici, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 27.02.2020
408/2020 Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa/ky príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) 27.02.2020
407/2020 Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board 27.02.2020
406/2020 Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny investor Bratislavy 27.02.2020
405/2020 Čiastková správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 27.02.2020
404/2020 Informácia o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 27.02.2020
403/2020 Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 27.02.2020
402/2020 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17342/80, parc. č. 17342/90, parc. č. 17342/133, parc. č. 17342/143, parc. č. 17342/149, parc. č. 17342/157, parc. č. 17342/160, parc. č. 17342/186 a parc. č. 17342/187, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Hagarovej ul. 27.02.2020
401/2020 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1030/1, Michalovi Boháčovi 27.02.2020
400/2020 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/331, 5018/332, Antonínovi Staňovi a manželke Jane Staňovej 27.02.2020
399/2020 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 27.02.2020
398/2020 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 01. 2020 27.02.2020
397/2020 Návrh na schválenie zľavy z ceny nájmu a služieb na Olympijskú kvalifikáciu v ľadovom hokeji v dňoch 24. 08. - 31. 08. 2020 organizovanú Slovenským zväzom ľadového hokeja 27.02.2020
396/2020 Petícia za zriadenie zastávky linky č. 91 na Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti materskej školy Vyšehradská, CZŠ Narnia a Cirkevného konzervatória v Bratislave (materiál bude prerokovaný ako prvý o 16.30 h po vystúpení občanov) 30.01.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »