BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
888/2017 Informácia o stave verejného obstarávania na Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave referenčné číslo : MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 - 30.05.2017 14.07.2017
887/2017 Návrh na určenie platu primátora 14.07.2017
885/2017 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 29.06.2017
885/2017 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 - ako tretí pod po obedňajšej prestávke 29.06.2017
884/2017 Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 a hodnotiaca správa za rok 2016 - ako druhý po obedňajšej prestávke 29.06.2017
884/2017 Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 a hodnotiaca správa za rok 2016 - ako druhý po obedňajšej prestávke 29.06.2017
883/2017 Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2017 z 30. 03. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 29.06.2017
882/2017 Protest prokurátora proti § 1 ods. 3 písm. c), § 2 ods. 1, ods. 4 písm. b), c), ods. 9, ods. 10, ods. 13, § 3 ods. 1, ods. 2, ods.3, ods. 4, ods. 6, § 4 ods. 2, ods. 3 ,ods. 4 a § 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 z 08. 12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia 29.06.2017
881/2017 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2017 29.06.2017
880/2017 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.05.2017
879/2017 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 19, Továrenská 1/A, Budovateľská 18, Kostlivého 10, Raketová 14, Záhradnícka 77, 79, Baltská 1, Baltská 3, Baltská 7, Estónska 28, Ladislava Dérera 2, Hlaváčikova 24, Hlaváčikova 12, Janotova 6, Ľuda Zúbka 1, Gallayova 37, Tranovského 30, Kpt. Jána Rašu 3, Mlynarovičova 9, Blagoevova 6, Vígľašská 7, Vígľašská 13, Smolenická 8, vlastníkom bytov 25.05.2017
878/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 54,44 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, 21550/2 a 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.05.2017
877/2017 Návrh na nájom nebytových priestorov vo výmere 2 069,05 m², terás vo výmere 426,19 m² a bytu vo výmere 71,62 m², v stavbe, súpis. č. 3114, postavenej na pozemku parc. č. 2092 a pozemkov parc. č. 2091, parc. č. 2092 na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 25.05.2017
876/2017 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15140/72 a parc. č. 11279/57 v lokalite Zimného štadióna Ondreja Nepelu, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25.05.2017
875/2017 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1741/17 a parc. č. 1742/123, v prospech TESCO STORES SR, a.s., so sídlom v Bratislave 25.05.2017
874/2017 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, do výlučného vlastníctva spoločnosti MACHO developing, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou 25.05.2017
873/2017 Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2275/2, do výlučného vlastníctva spoločnosti JÁNOŠÍK Holding s.r.o., so sídlom v Bratislave 25.05.2017
872/2017 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 679/2016 zo dňa 16. 11. 2016 – analýza poplatku za rozvoj
 
25.05.2017
871/2017 Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 25.05.2017
870/2017 Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 25.05.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »