BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
346/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 21.11.2019
345/2019 Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 21.11.2019
344/2019 Návrh na voľbu neposlanca Ing. Martina Viciana za člena komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 21.11.2019
343/2019 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2064/7, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 21.11.2019
342/2019 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 4934/30, spoločnosti MEKY SK s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 21.11.2019
341/2019 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11 a parc. č. 5409/15, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 21.11.2019
340/2019 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1815/2, Ing. Zuzane Čermanovej, PhD., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 21.11.2019
339/2019 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku 21.11.2019
338/2019 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Bratislavy, do správy mestským častiam, za účelom zhodnotenia a zveľadenia majetku mesta 21.11.2019
337/2019 Vyhodnotenie spolupráce so záujmovým združením Slovenský dom Centrope v roku 2019 a návrh na ukončenie členstva v združení 21.11.2019
336/2019 Nadácia mesta Bratislavy 21.11.2019
335/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/5, a návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/7, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 21.11.2019
334/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, v lokalite Železničnej ulice, parc. č. 37/8, Jozefíne Kocúrovej 21.11.2019
333/2019 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so sídlom v Bratislave 21.11.2019
332/2019 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 na dobu určitú od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 pre JURIŠTA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 21.11.2019
331/2019 Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a k. ú. Rača, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky a stavby v k. ú. Záhorská Bystrica, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja so sídlom v Bratislave 21.11.2019
330/2019 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 21.11.2019
329/2019 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2019 21.11.2019
328/2019 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 24.10.2019
327/2019 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 24.10.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »