BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
797/2021 Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.03.2021
796/2021 Informácia o vzdaní sa členstva Michala Šula a Vladimíra Pčolinského ako občanov-neposlancov v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.03.2021
795/2021 Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 25.03.2021
794/2021 Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 25.03.2021
793/2021 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hany Meličkovej 9, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Haburskej 7, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána Stanislava 20B – 20D, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána Stanislava 20C 25.03.2021
792/2021 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trenčianska 13, Košická 41, Družstevná 4, Silvánska 29, Hanulova 11, Tupolevova 3, Hálova 8, Pifflova 8, Jungmannova 20, Osuského 28, vlastníkom bytov 25.03.2021
791/2021 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.03.2021
790/2021 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² v stavbe so súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.03.2021
789/2021 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9241/1, 2, 3, 4 a 9372 a 9383/1, do správy mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 25.03.2021
788/2021 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, parc. č. 22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a stavby so súpis. č. 3565 na parc. č. 22421, do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 25.03.2021
787/2021 Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3379/201, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou meniarne, ulica M. Sch. Trnavského 25.03.2021
786/2021 Návrh na schválenie odpísania investícii vedených na účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku obstaraného z kapitálového transferu mesta z účtovnej evidencie mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25.03.2021
785/2021 Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25.03.2021
784/2021 Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo 25.03.2021
783/2021 Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy 25.03.2021
782/2021 Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy 25.03.2021
781/2021 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 25.03.2021
780/2021 Návrh nového organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25.03.2021
779/2021 Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020 25.03.2021
778/2021 Správa o bezpečnostnej situácii na území hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 25.03.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »