BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
955/2017 Rôzne 28.09.2017
954/2017 Rôzne 28.09.2017
953/2017 Rôzne 28.09.2017
952/2017 Rôzne 28.09.2017
951/2017 Rôzne 28.09.2017
950/2017 Rôzne 28.09.2017
949/2017 Rôzne 28.09.2017
948/2017 Rôzne 28.09.2017
947/2017 Rôzne 28.09.2017
946/2017 Rôzne 28.09.2017
945/2017 Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka parc. č. 4479 – Vavilovova ulica, v prospech V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave 28.09.2017
944/2017 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava, pre nájomcu STARFIT plus s.r.o., Devínska cesta 761/10, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 28.09.2017
943/2017 Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektoré opatrenia na riešenie majetkovo nevysporiadaných pochôdznych terás 28.09.2017
942/2017 Návrh - Urbanistický rozvoj mesta 28.09.2017
941/2017 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – procesný opatrovník 28.09.2017
941/2017 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – procesný opatrovník 28.09.2017
940/2017 Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017 28.09.2017
939/2017 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 28.09.2017
938/2017 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2017, 31. 7. 2017 a k 31. 8. 2017 28.09.2017
938/2017 Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2017, 31. 7. 2017 a k 31. 8. 2017 28.09.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »