BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
552/2020 Rôzne 25.06.2020
551/2020 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
550/2020 Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Vilová 15, a č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Čiližská 40 25.06.2020
549/2020 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, vlastníkom bytov 25.06.2020
548/2020 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 17, 19, 21, 23, Komárnická 46, Babuškova 4, 10, Gregorovej 2, Karadžičova 6, Košická 14, Slatinská 4, Osadná 9, Kuklovská 37, 39, Donnerova 5, 7, Majerníkova 48, Jána Stanislava 20B, 20C, 20D, Beňovského 14, Ľuda Zúbka 4, Studenohorská 24, Bakošova 30, Markova 15, Vilová 17, Vilová 19, Mlynarovičova 22, Šustekova 5, vlastníkom bytov 25.06.2020
547/2020 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2265/4, Beňadická ulica, Pavlovi Belákovi ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku 25.06.2020
546/2020 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 93,71 m² v stavbe, bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.06.2020
545/2020 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 67,12 m² v stavbe, bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.06.2020
544/2020 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 44,44 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.06.2020
543/2020 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,07 m² v stavbe, bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.06.2020
542/2020 Návrh na zrušenie zmluvného predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/60, Mozartova ulica, vo vlastníctve manželov Byalkovcov 25.06.2020
541/2020 Návrh na späťvzatie výpovede zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 13. 07. 2018 v znení dodatkov č. 1 a 2 25.06.2020
540/2020 Návrh na zverenie pamätníkov do správy príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy 25.06.2020
539/2020 Návrh dohody o preložke plynárenského zariadenia a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena pre projekt Modernizácia električkových tratí, Dúbravsko-Karloveská radiála 25.06.2020
538/2020 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 25.06.2020
537/2020 Návrh na poskytnutie dotácie pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v sume 10 000,00 Eur z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
536/2020 Schválenie návrhu štatútu projektu bývania so sociálnou podporou v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 25.06.2020
535/2020 Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 201/ 2019 zo dňa 27. 6. 2019 v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
534/2020 Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 25.06.2020
533/2020 Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1405/2014 časť C bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 25.06.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »