BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1063/2021 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 18.11.2021
1062/2021 Návrh dodatku č. 15 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 18.11.2021
1061/2021 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Beňovského 14, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vietnamskej 42 18.11.2021
1060/2021 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mozartova 15, Stropkovská 5, 11, 13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, Páričkova 11, Karloveská 29, 31, 33, 35, Silvánska 21, Milana Marečka 7, Rovniankova 24, vlastníkom bytov 18.11.2021
1059/2021 Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15573/7 a parc. č. 15573/8 na Astrovej ulici, v prospech spoločnosti FINBUILD s.r.o., so sídlom v Bratislave 18.11.2021
1058/2021 Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice Železníc Slovenskej republiky v Bratislave 18.11.2021
1057/2021 Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003, parc. č. 5430 a parc. č. 9-5097/3, na ulici Pečnianska, Šustekova a Bratská-Panónska, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 18.11.2021
1056/2021 Návrh na zverenie workoutových ihrísk do správy mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Karlova Ves a Dúbravka 18.11.2021
1055/2021 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 18.11.2021
1054/2021 Návrh na nájom vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 18.11.2021
1053/2021 Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 18.11.2021
1052/2021 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 18064, ulica Vtáčnik, v prospech Milana Kulicha s manželkou a Rastislava Kulicha s manželkou 18.11.2021
1051/2021 Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Devín, vo vlastníctve spoločnosti DirektStav s. r. o., so sídlom v Limbachu 18.11.2021
1050/2021 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa, ulica Pri Dynamitke – Pluhová 18.11.2021
1049/2021 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáži na Moravskej ulici 18.11.2021
1048/2021 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/10, parc. č. 15263/11, parc. č. 15263/12, parc. č. 15263/13, parc. č. 15263/14, parc. č. 15263/15, parc. č. 15263/16, parc. č. 15263/17, parc. č. 15263/18, parc. č. 15263/19, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáži na Teslovej ulici 18.11.2021
1047/2021 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2044/25, Slovenskej republike do správy Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 18.11.2021
1046/2021 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Bratislave – mestskej časti Ružinov a Rača kvôli následnému využitiu pre potreby nájomného bývania 18.11.2021
1045/2021 Návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Bratislave – mestskej časti Staré Mesto, Ružinov a Rača kvôli následnému využitiu pre potreby nájomného bývania 18.11.2021
1044/2021 Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 18.11.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »