BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
103/2023 Petícia za obmedzenie tranzitnej automobilovej dopravy na Mickiewiczovej ulici, v časti od Kollárovho námestia po Ulicu 29. augusta 16.02.2023
102/2023 Petícia proti výstavbe v parku – Bytový dom Višňová na Kramároch  16.02.2023
101/2023 Petícia za zastavenie mestských projektov Parčík Žilinská a Parčík na Radlinského v Bratislave pre nehospodárnosť a účelovosť odstraňovania zelene  16.02.2023
100/2023 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 16.02.2023
99/2023 Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, za obdobie rok 2022 16.02.2023
98/2023 Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 740/2009 zo dňa 02. 07. 2009, uznesenia č. 63/2015 zo dňa 26. 02. 2015, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, uznesenia č. 939/2021 zo dňa 24. 06. 2021, uznesenia č. 1060/2021 zo dňa 18. 11. 2021, uznesenia č. 1229/2022 zo dňa 28. 04. 2022, uznesenia č. 412/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami 16.02.2023
97/2023 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Stropkovská 21, Sputniková 15, Vŕbová 12, Silvánska 19, Beniakova 28, 34, Hlaváčikova 22, Bagarova 8, Wolkrova 5, Röntgenova 2, Vranovská 65, 67, vlastníkom bytov 16.02.2023
96/2023 Návrh na zmenu účelu využitia nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, stavby so súpis. č. 694, na Borskej ulici, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 16.02.2023
95/2023 Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby „cvičko“ - voľnočasových športových ihrísk, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 16.02.2023
94/2023 Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, bytu č. 4 nachádzajúceho sa v bytovom dome so súpis. č. 897, k. ú. Nivy, Dulovo námestie, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 16.02.2023
93/2023 Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Židovská ulica, do správy Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského 16.02.2023
92/2023 Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1408/2022 zo dňa 29. 09. 2022, ktorým bolo schválené zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ulica Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 16.02.2023
91/2023 Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5 a nasl. v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. etapa 16.02.2023
90/2023 Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, ul. Hradská, parc. č. 3141/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie 16.02.2023
89/2023 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/3, Saratovská ulica, spoločnosti LAURIS Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 16.02.2023
88/2023 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11 a parc. č. 5409/15, Bieloruská ulica, spoločnosti JAPAK SLOVAKIA s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pod stavbou 16.02.2023
87/2023 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/9, Pluhová ulica, Ing. Václavovi Navrátilovi s manželkou, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže 16.02.2023
86/2023 Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 3/20 pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 2618, parc. č. 3062 a parc. č. 3532, Alojzovi Krennovi 16.02.2023
85/2023 Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy č. 08 83 0415 20 00 týkajúcej sa nájmu pozemkov parc. č. 3141/1 a parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa – Hradská ulica s nájomcom GEOtest, a.s. – organizačná zložka 16.02.2023
84/2023 Návrh na schválenie Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 0202/0010/22, uzatvorenej medzi prenajímateľom: SLOVENSKOU TECHNICKOU UNIVERZITOU V BRATISLAVE, a nájomcom Základnou umeleckou školou Miloša Ruppeldta ako rozpočtovou organizáciou hlavného mesta SR Bratislavy 16.02.2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »