Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
637/2024 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 27.06.2024
636/2024 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 27.06.2024
635/2024 Monitorovacia správa odpočtu Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030, za rok 2023 27.06.2024
634/2024 Dodatok č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy 27.06.2024
633/2024 Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava-Dúbravka 27.06.2024
632/2024 Návrh na zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 338/2019 zo dňa 21.11.2019, bod 7, a č. 393/2020 zo dňa 31.01.2020, bod 2, ktorými bolo schválené zverenie nehnuteľností do správy mestskej časti Bratislava-Rača 27.06.2024
631/2024 Návrh na zverenie majetku mestským častiam v Bratislave 27.06.2024
630/2024 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/120 a nasl., Kubačova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Rača 27.06.2024
629/2024 Návrh na schválenie zmeny účelu zverenia stavby so súpis. č. 695 a zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1807 a nasl., Šintavská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 27.06.2024
628/2024 Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 20202, Staré Grunty, v prospech spoločnosti OTYK invest, s. r. o. so sídlom v Bratislave 27.06.2024
627/2024 Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21844/2, ulica Mlynské nivy, v prospech spoločnosti Kalos, s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.06.2024
626/2024 Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5875/113 a nasl., v prospech spoločnosti Nesto Sever Land Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave 27.06.2024
625/2024 Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave 27.06.2024
624/2024 Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Dúbravčická ulica, parc. č. 2097/100 a nasl., na realizáciu stavby „Cyklomost Dúbravka – Lamač“ 27.06.2024
623/2024 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10710/21, vlastníkom podzemných garáží na Mraziarenskej ulici 27.06.2024
622/2024 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5333/60, Podunajská ulica, spoločnosti FeBORD s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pozemku pod stavbou 27.06.2024
621/2024 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 25 a parc. č. 54, Kremeľská ulica, v spoluvlastníctve Miroslava Swierka a spol. 27.06.2024
620/2024 Návrh na schválenie zmeny nájomcu a zmeny podmienok Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0965 08 00 uzatvorenej s nájomcom pánom Idrisom Munišim 27.06.2024
619/2024 Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov vo výmere 109,20 m² v stavbe Mýtneho domčeka, k. ú. Petržalka, s nájomcom EKOPALETA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 27.06.2024
618/2024 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v správe STARZ  27.06.2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »