BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
1004/2017 Rôzne 20.11.2017
1003/2017 Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 20.11.2017
1002/2017 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 20.11.2017
1001/2017 Informácia o neziskovej organizácii SRBB (Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.) a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú neziskovú spoločnosť v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 867/2017 bod 8 zo dňa 25. 05. 2017 20.11.2017
1000/2017 Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2017 20.11.2017
999/2017 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 20.11.2017
998/2017 Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh na schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov) 20.11.2017
998/2017 Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh na schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov) 20.11.2017
997/2017 Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 898/2017 zo dňa 27. 9. 2017, časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2017 zo dňa 28. 9. 2017, časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 941/2017 zo dňa 28. 9. 2017 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28. 9. 2017, ktorých výkon bol pozastavený 20.11.2017
996/2017 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1240/1, pre JUDr. Imricha Horvátha 20.11.2017
995/2017 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9918/12, PaedDr. Ladislavovi Smolenovi 20.11.2017
994/2017 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 329, Ingrid Farkašovej 20.11.2017
993/2017 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – stavby, súpis. č. 12121, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 12612/7 a časti pozemku parc. č. 12612/8 na Halašovej ulici 25/A v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, občianskemu združeniu DC IHRISKO Včielka, o. z., so sídlom v Bratislave 20.11.2017
992/2017 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5421/1 – Šustekova ulica, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave 20.11.2017
991/2017 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13655/228, medzi Vajnorskou a Rožňavskou ulicou, Pavlovi Navrátilovi 20.11.2017
990/2017 Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 37/11, Štefanovi Girovi a manželke Márii 20.11.2017
989/2017 Návrh na schválenie personálnych zmien v kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 20.11.2017
988/2017 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 20.11.2017
987/2017 Kontrola Zimného štadióna Ondreja Nepelu mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy 20.11.2017
986/2017 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 08.11.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »