BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
726/2017 Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súpis. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, Žabotova 1, Bratislava 16.02.2017
725/2017 Petícia: Za reguláciu poľovníctva v lesoparku 16.02.2017
724/2017 Zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy 26.01.2017
723/2017 Posúdenie možnosti financovania projektu cyklotrasy Sihoť - Pod záhradami 26.01.2017
722/2017 Rôzne 26.01.2017
722/2017 Návrh na potvrdenie pozastaveného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy č. 722/2017 z 26. 1. 2017 16.02.2017
721/2017 Rôzne 26.01.2017
720/2017 Rôzne 26.01.2017
719/2017 Rôzne 26.01.2017
719/2017 Návrh na potvrdenie pozastaveného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 719/2017 z 26. 1. 2017 16.02.2017
718/2017 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 26.01.2017
717/2017 Petícia za Bratislavu bez hazardných hier 26.01.2017
716/2017 Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3449/45 a parc. č. 3449/120 evidovaných v KN ako parcely registra „C“, zapísané na LV č. 847, podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka 26.01.2017
716/2017 Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 716/2017 zo dňa 26.01.2017, ktorého výkon bol pozastavený 16.02.2017
715/2016 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 07.12.2016 - 08.12.2016
714/2016 Vzdanie sa Ing. Vladimíra Bajana, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, členstva v komisii dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 07.12.2016 - 08.12.2016
713/2016 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2243 a parc. č. 2244, do výlučného vlastníctva spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou 07.12.2016 - 08.12.2016
712/2016 Návrh na zverenie stavieb v k. ú. Staré Mesto, súp. č. 3949 na pozemku parc. č. 2052/3 a súp. č. 3951 na pozemku parc. č. 2052/2, a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 2052/1, parc. č. 2052/2, parc. č. 2052/3, do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 07.12.2016 - 08.12.2016
711/2016 Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2016 07.12.2016 - 08.12.2016
710/2016 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE 07.12.2016 - 08.12.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »