BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
941/2021 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 24.06.2021
940/2021 Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to uznesenia č. 230/2007 zo dňa 04. 10. 2007, uznesenia č. 663/2009 zo dňa 05. 03. 2009, uznesenia č. 880/2010 zo dňa 28. 01. 2010, uznesenia č. 1193/2013 zo dňa 26. 06. 2013 – 27. 06. 2013, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami 24.06.2021
939/2021 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Koceľova 6, Vietnamská 42, Bebravská 18, Vŕbová 12, Sološnická 57, Bagarova 30, Repašského 3, Andrusovova 1, Hálova 7, Gercenova 1, Vavilovova 24, Planckova 4, Bradáčova 5, Vilová 19, Vígľašská 21, Bzovícka 28, vlastníkom bytov 24.06.2021
938/2021 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15, Pútnická ulica v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave 24.06.2021
937/2021 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 na nehnuteľnostiach v k. ú. Devín, pozemkoch parc. č. 1426 a 1484 vo vlastníctve spoločnosti DirektStav s. r. o., so sídlom v Limbachu 24.06.2021
936/2021 Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom 1/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nivy, vo vlastníctve JUDr. Kristíny Mitrovej Polkovej a JUDr. Kataríny Višňovskej Polkovej 24.06.2021
935/2021 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/1, v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o. 24.06.2021
934/2021 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 a parc. č. 2246 ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy, Kudlákova ulica, Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 24.06.2021
933/2021 Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Homolova ulica, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu 24.06.2021
932/2021 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3, Vysokohorská ulica, manželom Šteliarovcom ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou 24.06.2021
931/2021 Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, k časti pozemku parc. č. 5084/6 a parc. č. 5084/19 s parkoviskom, vo vlastníctve spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom v Bratislave 24.06.2021
930/2021 Návrh na vysporiadanie pozemkov formou nájmu a spoluužívania parc. č. 3500/25, parc. č. 3500/26, parc. č. 3500/34 v Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ulici v Bratislave, z dôvodu realizácie dopravného napojenia a vybudovania vjazdu na záchytné parkovisko „Park and Ride“ 24.06.2021
929/2021 Návrh na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby so vstupom z Laurinskej 5, súpis. č. 135 na pozemku parc. č. 5, a nebytového priestoru na prízemí stavby so vstupom z nádvoria na Uršulínskej 6 so súpis. č. 440 na pozemku parc. č. 3 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 24.06.2021
928/2021 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru v správe mestskej príspevkovej organizácie Galéria mesta Bratislavy za účelom prevádzky kaviarne – vo výmere 107 m² + 30 m² nádvorie v stavbe so súpis. č. 416 na pozemku parc. č. 43/1 na Františkánskom námestí 11 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 24.06.2021
927/2021 Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR v Bratislave pre žiadateľov občianskych združeni Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4 a ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA 24.06.2021
926/2021 Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s 2. vlnou pandémie COVID-19 v mestskej príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 24.06.2021
925/2021 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom dvoch nebytových priestorov v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, na obchodné účely alebo poskytovanie služieb 24.06.2021
924/2021 Návrh na schválenie dohody o spolupráci partnerov projektu „MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ a schválenie spolufinancovania projektu 24.06.2021
923/2021 Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 24.06.2021
922/2021 Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 24.06.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »