BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
880/2017 Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25.05.2017
879/2017 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 19, Továrenská 1/A, Budovateľská 18, Kostlivého 10, Raketová 14, Záhradnícka 77, 79, Baltská 1, Baltská 3, Baltská 7, Estónska 28, Ladislava Dérera 2, Hlaváčikova 24, Hlaváčikova 12, Janotova 6, Ľuda Zúbka 1, Gallayova 37, Tranovského 30, Kpt. Jána Rašu 3, Mlynarovičova 9, Blagoevova 6, Vígľašská 7, Vígľašská 13, Smolenická 8, vlastníkom bytov 25.05.2017
878/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 54,44 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, 21550/2 a 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 25.05.2017
877/2017 Návrh na nájom nebytových priestorov vo výmere 2 069,05 m², terás vo výmere 426,19 m² a bytu vo výmere 71,62 m², v stavbe, súpis. č. 3114, postavenej na pozemku parc. č. 2092 a pozemkov parc. č. 2091, parc. č. 2092 na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 25.05.2017
876/2017 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15140/72 a parc. č. 11279/57 v lokalite Zimného štadióna Ondreja Nepelu, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 25.05.2017
875/2017 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1741/17 a parc. č. 1742/123, v prospech TESCO STORES SR, a.s., so sídlom v Bratislave 25.05.2017
874/2017 Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, do výlučného vlastníctva spoločnosti MACHO developing, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou 25.05.2017
873/2017 Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2275/2, do výlučného vlastníctva spoločnosti JÁNOŠÍK Holding s.r.o., so sídlom v Bratislave 25.05.2017
872/2017 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 679/2016 zo dňa 16. 11. 2016 – analýza poplatku za rozvoj
 
25.05.2017
871/2017 Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 25.05.2017
870/2017 Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 25.05.2017
869/2017 Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských príspevkových organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií 25.05.2017
868/2017 Návrh na menovanie nového zástupcu za zriaďovateľa do rady školy pri Základnej umeleckej škole Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava 25.05.2017
867/2017 Systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu 25.05.2017
866/2017 Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 806/2017 zo dňa 27. 04. 2017 25.05.2017
865/2017 Rôzne 25.05.2017
864/2017 Rôzne 25.05.2017
863/2017 Rôzne 25.05.2017
862/2017 Rôzne 25.05.2017
861/2017 Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom 2 predajných stánkov a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 25.05.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »