Bod č. 28

Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú, Vrakuňa, parc. č. 1205/232, par. č. 1205/233, par. č. 1205/234, par. č. 1205/235 a par. č. 1205/236, Toplianska ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa – uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.