Bod č. 37

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2012/2013 - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.