BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006-2010) - Zasadnutie 30.09.2010

  • 30. septembra 2010, 08:30 h
  • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 8. 2010 a niektorých jeho ďalších uznesení

    Materiály
  2. 2.Návrh na kúpu vlastných akcií spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

    Materiály
  3. 3.Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

    Materiály
  4. 4.Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2000 o Fonde rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy z 15. mája 2000

    Materiály
  5. 5.Návrh dodatku č. 1 Štatútu Fondu rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení štatút Fondu rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 15. 5. 2000

    Materiály
  6. 6.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2010 a návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010

  7. 7.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

    Materiály
  8. 8.Informácia o stave a hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009 a o plánoch spoločností na činnosť v najbližšom období

    Materiály
  9. 9.Návrh na prevod akcií hlavného mesta SR Bratislavy, spoločnosti Tehelné pole, a. s., Bratislava - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

    Materiály
  10. 10.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

    Materiály
  11. 11.Stará tržnica – návrh využitia

  12. 12.Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 (Prosím priniesť materiál zo zasadnutia MsZ zo dňa 1. 7. 2010. ktorý bol pôvodne zaradený pod bodom č. 9.)

  13. 13.Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy – Projektový zámer

  14. 14.Návrh na schválenie zámeru vstupu hlavného mesta SR Bratislavy do oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

  15. 15.Návrh na nájom nebytových priestorov v zariadení pre seniorov Domov pri kríži potrebných na prevádzku kuchyne

    Materiály
  16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v stavbe Laurinská 20, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave

  17. 17.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 67 539,50 Eur

    Materiály
  18. 18.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 11 878,62 Eur

  19. 19.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 6 606,11 Eur

  20. 20.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 8 920,37 Eur

    Materiály
  21. 21.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 1 653,60 Eur

    Materiály
  22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov a pozemkov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave a pozemku a terasy na Kúpalisku Tehelné pole, Odbojárov 9 v Bratislave, občianskému združeniu Slovenský zväz ľadového hokeja na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011

  23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu ľadovej plochy a nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a. s.

  24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov, stavebne určených ako VIP priestory, Sky Boxy a Sky Lounge na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a. s.

  25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov, stavebne určených ako kancelárske priestory na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a. s.

  26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov na umiestnenie reklamných zariadení na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a. s.

  27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu ľadovej plochy a nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, občianskemu združeniu HC SLOVAN Bratislava

  28. 28.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 916/2010 zo dňa 25. 3. 2010

  29. 29.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1030/2010 zo dňa 1. 7. 2010

  30. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1031/2010 zo dňa 1. 7. 2010

  31. 31.Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 5794/24, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

    Materiály
  32. 32.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Petržalka, prevod nehnuteľností – pozemkov parc. č. 5096 a parc. č. 5098/2

    Materiály
  33. 33.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Petržalka, prevod nehnuteľností – pozemkov parc. č. 5100/4 a parc. č. 5099/1

    Materiály
  34. 34.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5088/15, spoločnosti Incheba, a. s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

    Materiály
  35. 35.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7960/1 a parc. č. 7960/2, a stavby súp. č. 2891, Mýtna 31, ako aj pozemkov parc. č. 7962/2, parc. č. 7963/1 a parc. č. 7963/2, a stavby súp. č. 2892, Mýtna 33, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

    Materiály
  36. 36.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 218 a parc. č. 219, a stavieb súp. č. 100062 na parcele č. 218 a súp. č. 100026 na parcele č. 219, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Grőssling

    Materiály
  37. 37.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 691/3 a stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na parc. č. 691/3, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Svoradova ul.

    Materiály
  38. 38.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prevod nehnuteľností – pozemku parc. č. 50 a stavby súp. č. 101396 na pozemku parc. č. 50, Zámočnícka 5

    Materiály
  39. 39.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 100370, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Michalská 5

    Materiály
  40. 40.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2276/31, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva.

    Materiály
  41. 41.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2405/3, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva.

    Materiály
  42. 42.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4956/3, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva.

    Materiály
  43. 43.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 4222 a parc. č. 4223, a stavby – horárne súp. č. 102059, Nadácii Horský park, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

    Materiály
  44. 44.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5170/5 a parc. č. 5170/6, spoločnosti EOL, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

    Materiály
  45. 45.Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

    Materiály
  46. 46.Návrh na schválenie zámeny pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, časť parc. č. 21345/1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11279/22 a časť pozemku parc. č. 11279/17, vo vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

    Materiály
  47. 47.Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel ½ na nehnuteľnosti na Panskej 35 vo vlastníctve spoločnosti SPEKTRUM SK, a. s., so sídlom v Bratislave, za nehnuteľnosť na Sedlárskej ulici 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

    Materiály
  48. 48.Návrh na predaj častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15478/1 a parc. č. 15478/14, spoločnosti ENELA, s. r. o., so sídlom v Bratislave

    Materiály
  49. 49.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/8, spoločnosti PROPORTIO, s. r. o., so sídlom v Bratislave

    Materiály
  50. 50.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15543/7 a parc. č. 15543/23, spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

    Materiály
  51. 51.Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15473/8 a parc. č. 15473/9, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

    Materiály
  52. 52.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9885, parc. č. 10132/1, parc. č. 10132/5, parc. č. 10132/11 a parc. č. 10132/12, stavieb s príslušenstvom bez súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 10132/1, parc. č. 10132/5, parc. č. 10132/11 a parc. č. 10132/12, a stavby súp. č. II. 17222 na parc. č. 9885, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Bazova 8

    Materiály
  53. 53.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10013/8, spoločnosti D O A S, a. s., so sídlom v Bratislave

    Materiály
  54. 54.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22195/5 a parc. č. 15321/12, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

    Materiály
  55. 55.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10800/11, parc. č. 10800/18, parc. č. 10800/24, parc. č. 10800/25, parc. č. 10800/39 a parc. č. 10800/28, spoločnosti GRAND HOUSE, s. r. o., so sídlom v Bratislave (Predkladateľ nepredložil materiál na expedíciu.)

  56. 56.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Trnávka, prevod nehnuteľností – pozemkov parc. č. 14417, parc. č. 14418 a parc. č. 14419 a stavieb súp. č. 3849 a 3851, Kovorobotnícka 29 a 31

    Materiály
  57. 57.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, časti parc. č. 6191/59, parc. č. 6192/5, spoločnosti SEDIMA spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

    Materiály
  58. 58.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22022/15, spoločnosti Slovak Telekom a. s., so sídlom v Bratislave

    Materiály
  59. 59.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21969/12, parc. č. 21969/13, parc. č. 21969/14, parc. č. 21969/15 a parc. č. 21969/16, spoločnosti SOLVE Computers, s. r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

    Materiály
  60. 60.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1295/7, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

    Materiály
  61. 61.Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4432/7, parc. č. 4432/9, parc. č. 4432/10, parc. č. 4432/12, parc. č. 4432/15, parc. č. 4375/5 a parc. č. 4375/8, „Vinice“, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

    Materiály
  62. 62.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2686/7, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

    Materiály
  63. 63.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, prevod pozemku parc. č. 445

    Materiály
  64. 64.Návrh na predaj pozemkov Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 4/1 v celosti a parc. č. 2 v spoluvlastníckom podiele 1/2, spoločnosti ULTIMATE REAL, s. r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

    Materiály
  65. 65.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1 v celosti a parc. č. 2 v spoluvlastníckom podiele 1/2, spoločnosti CITY CORP REAL, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

    Materiály
  66. 66.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/30, parc. č. 535/31, parc. č. 535/32, parc. č. 535/33 a parc. č. 535/34, spoločnosti OTYK invest, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

    Materiály
  67. 67.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/11, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

    Materiály
  68. 68.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, a to pozemku parc. č. 2937/8, novovytvoreného pozemku parc. č. 2937/29 a novovytvoreného pozemku parc. č. 2937/30, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

    Materiály
  69. 69.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/11 a častí parc. č. 668/12, spoločnosti Poštová banka, a. s., so sídlom v Bratislave

    Materiály
  70. 70.Návrh na priamy predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2990/10, priamym predajom s cenovou ponukou

    Materiály
  71. 71.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 618/102 a parc. č. 618/103, spoločnosti MCW, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

    Materiály
  72. 72.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, časť pozemku parc. č. 861/2 za pozemok parc. č. 863, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

    Materiály
  73. 73.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2652/978 a parc. č. 2652/977, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

    Materiály
  74. 74.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32, spoločnosti PROFI BETÓN, s. r. o., so sídlom v Bratislave

    Materiály
  75. 75.Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 580,08 Eur z oneskorenej úhrady kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy č. 04160001/2009

    Materiály
  76. 76.Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

    Materiály
  77. 77.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2491/26

    Materiály
  78. 78.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľnosti – stavby, súp. č. 1645 na pozemku parc. č. 1185 a pozemku parc. č. 1186 v Bratislave, Osuského 10, k. ú. Petržalka, pre Sanatórium AT, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

    Materiály
  79. 79.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. č. 5078/7, parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27 a parc. č. 5947/28, spoločnosti MICROTECH, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

  80. 80.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 5605/2 a dlhodobého nájmu nebytových priestorov na Dudvážskej 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre GALILEO SCHOOL, spol. s r. o., so sídlom

    Materiály
  81. 81.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa  dlhodobého nájmu nebytových priestorov a pozemku parc. č. 918 v Bratislave na Karloveskej 3, k. ú. Karlova Ves, pre Karloveský športový klub, so sídlom v Bratislave

    Materiály
  82. 82.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – podzemných garáží v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Uršulínskej ul., pre spoločnosť PHC Garáže s. r. o., so sídlom v Bratislave

  83. 83.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v ubytovni Fortuna v Bratislave na Agátovej 1/A, k. ú. Dúbravka, pre občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, so sídlom v Bratislave

    Materiály
  84. 84.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1158/24, občianskemu združeniu LIMBA, so sídlom v Bratislave

  85. 85.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Mýtny domček, pre EKOPALETU, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

  86. 86.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave na Vyšehradskej ul., k. ú. Petržalka, parc. č. 2408, pre spoločnosť Správca VŠEMvs, s. r. o., so sídlom v Bratislave

    Materiály
  87. 87.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3, spoločnosti CZ INVEST, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  88. 88.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/2, spoločnosti G.A.M. STAV, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  89. 89.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21921/6, parc. č. 21895/2, parc. č. 22178/1, parc. č. 21949/3 a parc. č. 21821/1, spoločnosti Immocap Group, a. s., so sídlom v Bratislave

  90. 90.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15491/5, spoločnosti GURMAN s. r. o., so sídlom v Starej Ľubovni

  91. 91.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15488/9, spoločnosti ZSE Distribúcia a. s., so sídlom v Bratislave

  92. 92.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1561/8

    Materiály
  93. 93.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1512/10 a parc. č. 17330/14, spoločnosti Konstrukt Invest s. r. o., so sídlom v Bratislave

  94. 94.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7076 a parc. č. 7077, spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom v Bratislave

  95. 95.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov pod kontajnerovými stanovišťami v Bratislave, k. ú. Lamač, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Nivy

  96. 96.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 307,76 Eur

  97. 97.Návrh na odpustenie dlhu v sume 301,43 Eur

  98. 98.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1013/2006 zo dňa 27. 4. 2006, č. 391/2008 zo dňa 3. 4. 2008, č. 880/2010 zo dňa 28. 1. 2010, č. 906/2010 zo dňa 25. 2. 2010, č. 1011/2010 zo dňa 27. 5. 2010

  99. 99.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Blumentálska 10, Komárnická 10, 12, 16, Komárnická 18, Mierová 12, Azalková 6, Martinčekova 30, Rumančeková 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Kvetná 16, Revúcka 3, Páričkova 7, 9, Polárna 10, Andreja Mráza 6, 8, Martinčekova 14, 16, Hronská 28, Závadská 2, 4, Sološnická 55, Hany Meličkovej 25, Jamnického 18, Hlaváčikova 5, 13, Hlaváčikova 37, 39, 41, Janotova 6, 8, Bagarova 26, 28, 30, 32, Bagarova 6, 8, Fedákova 24, Ožvoldíkova 13, Homolova 6, Homolova 13, 15, Repašského 8, Landauova 32, 36, Studenohorská 81, 83, Pavla Horova 11, Tupolevova 24, Fedinova 10, Macharova 9, 11, Pečnianska 3, Mamateyova 12, Mamateyova 8, Lachova 8, Furdekova 8, Osuského 38, Romanova 27A, 29C, Romanova 2, 6, 8, 10, 12, Rovniankova 11, Mlynarovičova 5, 7, Medveďovej 17, 19, Gessayova 47, Šustekova 15, Beňadická 11, Krásnohorská 1, 3, Vígľašská 6, Budatínska 25, Strečianska 1, 3, Strečianska 5, 7, Jasovská 33, Žehrianska 3, 7, Jasovská 43, Topoľčianska 8, 10, Topoľčianska 18, Topoľčianska 20, 22, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

    Materiály

Informačné materiály

  1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  3. c.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

  4. d.Informácia o stratégii pre transformáciu Bratislavy na vedomostné mesto

  5. e.Informácia o vypracovaní realizačného plánu koncepcie parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy

  6. f.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave

  7. g.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených Najvyšším kontrolným úradom SR v Dopravnom podniku Bratislava, a. s.

  8. h.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme majetku hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2010

  9. i.Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej činnosti

  10. j.Informácia o realizácii „Programu výstavby bytov v Bratislave“

  11. k.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac jún, júl a august 2010

  12. l.Informácia o vyhodnotení plnenia Stratégie rozvoja cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie 2007 – 2010

  13. m.Informácia Rýchlostná cesta R7 – úsek Dunajská Lužná - Bratislava

  14. n.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Hraničná 11, Sklabinská 16, Jána Stanislava 41, Pribišova 8, Bazovského 2, Osuského 18, Nám. Hraničiarov 6B v Bratislave - dopredaj

  15. o.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mierová 12, Mierová 38, Martinčekova 15, Rumančeková 8, 10, Rezedová 6, Polárna 10, Andreja Mráza 6, 8, Martinčekova 14, 16, Korytnická 1, Závadská 2, 4, Sološnická 55, Hany Meličkovej 7, Hany Meličkovej 11, Beniakova 2, Hlaváčikova 17, Hlaváčikova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, M.Schneidra -Trnavského 20, Ožvoldíkova 13, Homolova 6, Homolova 13, 15, Studenohorská 81, 83, Dubnická 4, Hálova 17, Hálova 20, Macharova 9, 11, Pifflova 6, Lenardova 14, Gercenova 3, Gercenova 5, Gercenova 9, 11, Gercenova 15, Jungmanova 20, Vlastenecké námestie 10, Kapicova 4, Pečnianska 5, Lachova 22, Romanova 40, Romanova 27A, 27B, 29C, Romanova 2, 4, 6, 8, 10, 12, Mlynarovičova 5, 7, Šustekova 9, Šustekova 15, Hany Meličkovej 22, Vígľašská 13, Krásnohorská 1, Znievska 38, Budatínska 23, 25, Strečnianska 1, 3, Holíčska 1, Budatínska 37, Strečnianska 5, 7, Budatínska 41, Jasovská 33, Znievska 40, Ľubovnianska 16, Bzovícka 14, Jasovská 43, Topľčianska 8, 10, Topoľčianska 16, 18, Topoľčianska 20, 22, Topoľčianska 21, Starhradská 8, vlastníkom bytov a nebytových priestorov