Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006-2010) - Zasadnutie 30.09.2010

 • 30. septembra 2010, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 8. 2010 a niektorých jeho ďalších uznesení

  Materiály
 2. 2.Návrh na kúpu vlastných akcií spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

  Materiály
 3. 3.Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

  Materiály
 4. 4.Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2000 o Fonde rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy z 15. mája 2000

  Materiály
 5. 5.Návrh dodatku č. 1 Štatútu Fondu rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení štatút Fondu rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 15. 5. 2000

  Materiály
 6. 6.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2010 a návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010

 7. 7.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 8. 8.Informácia o stave a hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009 a o plánoch spoločností na činnosť v najbližšom období

  Materiály
 9. 9.Návrh na prevod akcií hlavného mesta SR Bratislavy, spoločnosti Tehelné pole, a. s., Bratislava - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 11. 11.Stará tržnica – návrh využitia

 12. 12.Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 (Prosím priniesť materiál zo zasadnutia MsZ zo dňa 1. 7. 2010. ktorý bol pôvodne zaradený pod bodom č. 9.)

 13. 13.Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy – Projektový zámer

 14. 14.Návrh na schválenie zámeru vstupu hlavného mesta SR Bratislavy do oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

 15. 15.Návrh na nájom nebytových priestorov v zariadení pre seniorov Domov pri kríži potrebných na prevádzku kuchyne

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v stavbe Laurinská 20, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 67 539,50 Eur

  Materiály
 18. 18.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 11 878,62 Eur

 19. 19.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 6 606,11 Eur

 20. 20.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 8 920,37 Eur

  Materiály
 21. 21.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 1 653,60 Eur

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov a pozemkov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave a pozemku a terasy na Kúpalisku Tehelné pole, Odbojárov 9 v Bratislave, občianskému združeniu Slovenský zväz ľadového hokeja na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu ľadovej plochy a nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a. s.

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov, stavebne určených ako VIP priestory, Sky Boxy a Sky Lounge na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a. s.

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov, stavebne určených ako kancelárske priestory na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a. s.

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov na umiestnenie reklamných zariadení na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a. s.

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu ľadovej plochy a nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, občianskemu združeniu HC SLOVAN Bratislava

 28. 28.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 916/2010 zo dňa 25. 3. 2010

 29. 29.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1030/2010 zo dňa 1. 7. 2010

 30. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1031/2010 zo dňa 1. 7. 2010

 31. 31.Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 5794/24, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 32. 32.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Petržalka, prevod nehnuteľností – pozemkov parc. č. 5096 a parc. č. 5098/2

  Materiály
 33. 33.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Petržalka, prevod nehnuteľností – pozemkov parc. č. 5100/4 a parc. č. 5099/1

  Materiály
 34. 34.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5088/15, spoločnosti Incheba, a. s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 35. 35.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7960/1 a parc. č. 7960/2, a stavby súp. č. 2891, Mýtna 31, ako aj pozemkov parc. č. 7962/2, parc. č. 7963/1 a parc. č. 7963/2, a stavby súp. č. 2892, Mýtna 33, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 36. 36.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 218 a parc. č. 219, a stavieb súp. č. 100062 na parcele č. 218 a súp. č. 100026 na parcele č. 219, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Grőssling

  Materiály
 37. 37.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 691/3 a stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na parc. č. 691/3, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Svoradova ul.

  Materiály
 38. 38.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prevod nehnuteľností – pozemku parc. č. 50 a stavby súp. č. 101396 na pozemku parc. č. 50, Zámočnícka 5

  Materiály
 39. 39.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 100370, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Michalská 5

  Materiály
 40. 40.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2276/31, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 41. 41.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2405/3, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 42. 42.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4956/3, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 43. 43.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 4222 a parc. č. 4223, a stavby – horárne súp. č. 102059, Nadácii Horský park, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 44. 44.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5170/5 a parc. č. 5170/6, spoločnosti EOL, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 45. 45.Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

  Materiály
 46. 46.Návrh na schválenie zámeny pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, časť parc. č. 21345/1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11279/22 a časť pozemku parc. č. 11279/17, vo vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 47. 47.Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel ½ na nehnuteľnosti na Panskej 35 vo vlastníctve spoločnosti SPEKTRUM SK, a. s., so sídlom v Bratislave, za nehnuteľnosť na Sedlárskej ulici 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 48. 48.Návrh na predaj častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15478/1 a parc. č. 15478/14, spoločnosti ENELA, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 49. 49.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/8, spoločnosti PROPORTIO, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 50. 50.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15543/7 a parc. č. 15543/23, spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 51. 51.Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15473/8 a parc. č. 15473/9, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 52. 52.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9885, parc. č. 10132/1, parc. č. 10132/5, parc. č. 10132/11 a parc. č. 10132/12, stavieb s príslušenstvom bez súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 10132/1, parc. č. 10132/5, parc. č. 10132/11 a parc. č. 10132/12, a stavby súp. č. II. 17222 na parc. č. 9885, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Bazova 8

  Materiály
 53. 53.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10013/8, spoločnosti D O A S, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 54. 54.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22195/5 a parc. č. 15321/12, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 55. 55.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10800/11, parc. č. 10800/18, parc. č. 10800/24, parc. č. 10800/25, parc. č. 10800/39 a parc. č. 10800/28, spoločnosti GRAND HOUSE, s. r. o., so sídlom v Bratislave (Predkladateľ nepredložil materiál na expedíciu.)

 56. 56.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Trnávka, prevod nehnuteľností – pozemkov parc. č. 14417, parc. č. 14418 a parc. č. 14419 a stavieb súp. č. 3849 a 3851, Kovorobotnícka 29 a 31

  Materiály
 57. 57.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, časti parc. č. 6191/59, parc. č. 6192/5, spoločnosti SEDIMA spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 58. 58.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22022/15, spoločnosti Slovak Telekom a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 59. 59.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21969/12, parc. č. 21969/13, parc. č. 21969/14, parc. č. 21969/15 a parc. č. 21969/16, spoločnosti SOLVE Computers, s. r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 60. 60.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1295/7, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 61. 61.Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4432/7, parc. č. 4432/9, parc. č. 4432/10, parc. č. 4432/12, parc. č. 4432/15, parc. č. 4375/5 a parc. č. 4375/8, „Vinice“, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 62. 62.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2686/7, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 63. 63.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, prevod pozemku parc. č. 445

  Materiály
 64. 64.Návrh na predaj pozemkov Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 4/1 v celosti a parc. č. 2 v spoluvlastníckom podiele 1/2, spoločnosti ULTIMATE REAL, s. r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 65. 65.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1 v celosti a parc. č. 2 v spoluvlastníckom podiele 1/2, spoločnosti CITY CORP REAL, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 66. 66.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/30, parc. č. 535/31, parc. č. 535/32, parc. č. 535/33 a parc. č. 535/34, spoločnosti OTYK invest, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 67. 67.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/11, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 68. 68.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, a to pozemku parc. č. 2937/8, novovytvoreného pozemku parc. č. 2937/29 a novovytvoreného pozemku parc. č. 2937/30, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 69. 69.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/11 a častí parc. č. 668/12, spoločnosti Poštová banka, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 70. 70.Návrh na priamy predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2990/10, priamym predajom s cenovou ponukou

  Materiály
 71. 71.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 618/102 a parc. č. 618/103, spoločnosti MCW, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 72. 72.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, časť pozemku parc. č. 861/2 za pozemok parc. č. 863, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 73. 73.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2652/978 a parc. č. 2652/977, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 74. 74.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32, spoločnosti PROFI BETÓN, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 75. 75.Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 580,08 Eur z oneskorenej úhrady kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy č. 04160001/2009

  Materiály
 76. 76.Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

  Materiály
 77. 77.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2491/26

  Materiály
 78. 78.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľnosti – stavby, súp. č. 1645 na pozemku parc. č. 1185 a pozemku parc. č. 1186 v Bratislave, Osuského 10, k. ú. Petržalka, pre Sanatórium AT, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 79. 79.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. č. 5078/7, parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27 a parc. č. 5947/28, spoločnosti MICROTECH, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 80. 80.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 5605/2 a dlhodobého nájmu nebytových priestorov na Dudvážskej 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre GALILEO SCHOOL, spol. s r. o., so sídlom

  Materiály
 81. 81.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa  dlhodobého nájmu nebytových priestorov a pozemku parc. č. 918 v Bratislave na Karloveskej 3, k. ú. Karlova Ves, pre Karloveský športový klub, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 82. 82.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – podzemných garáží v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Uršulínskej ul., pre spoločnosť PHC Garáže s. r. o., so sídlom v Bratislave

 83. 83.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v ubytovni Fortuna v Bratislave na Agátovej 1/A, k. ú. Dúbravka, pre občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 84. 84.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1158/24, občianskemu združeniu LIMBA, so sídlom v Bratislave

 85. 85.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Mýtny domček, pre EKOPALETU, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 86. 86.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave na Vyšehradskej ul., k. ú. Petržalka, parc. č. 2408, pre spoločnosť Správca VŠEMvs, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 87. 87.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3, spoločnosti CZ INVEST, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 88. 88.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/2, spoločnosti G.A.M. STAV, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 89. 89.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21921/6, parc. č. 21895/2, parc. č. 22178/1, parc. č. 21949/3 a parc. č. 21821/1, spoločnosti Immocap Group, a. s., so sídlom v Bratislave

 90. 90.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15491/5, spoločnosti GURMAN s. r. o., so sídlom v Starej Ľubovni

 91. 91.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15488/9, spoločnosti ZSE Distribúcia a. s., so sídlom v Bratislave

 92. 92.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1561/8

  Materiály
 93. 93.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1512/10 a parc. č. 17330/14, spoločnosti Konstrukt Invest s. r. o., so sídlom v Bratislave

 94. 94.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7076 a parc. č. 7077, spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom v Bratislave

 95. 95.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov pod kontajnerovými stanovišťami v Bratislave, k. ú. Lamač, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Nivy

 96. 96.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 307,76 Eur

 97. 97.Návrh na odpustenie dlhu v sume 301,43 Eur

 98. 98.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1013/2006 zo dňa 27. 4. 2006, č. 391/2008 zo dňa 3. 4. 2008, č. 880/2010 zo dňa 28. 1. 2010, č. 906/2010 zo dňa 25. 2. 2010, č. 1011/2010 zo dňa 27. 5. 2010

 99. 99.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Blumentálska 10, Komárnická 10, 12, 16, Komárnická 18, Mierová 12, Azalková 6, Martinčekova 30, Rumančeková 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Kvetná 16, Revúcka 3, Páričkova 7, 9, Polárna 10, Andreja Mráza 6, 8, Martinčekova 14, 16, Hronská 28, Závadská 2, 4, Sološnická 55, Hany Meličkovej 25, Jamnického 18, Hlaváčikova 5, 13, Hlaváčikova 37, 39, 41, Janotova 6, 8, Bagarova 26, 28, 30, 32, Bagarova 6, 8, Fedákova 24, Ožvoldíkova 13, Homolova 6, Homolova 13, 15, Repašského 8, Landauova 32, 36, Studenohorská 81, 83, Pavla Horova 11, Tupolevova 24, Fedinova 10, Macharova 9, 11, Pečnianska 3, Mamateyova 12, Mamateyova 8, Lachova 8, Furdekova 8, Osuského 38, Romanova 27A, 29C, Romanova 2, 6, 8, 10, 12, Rovniankova 11, Mlynarovičova 5, 7, Medveďovej 17, 19, Gessayova 47, Šustekova 15, Beňadická 11, Krásnohorská 1, 3, Vígľašská 6, Budatínska 25, Strečianska 1, 3, Strečianska 5, 7, Jasovská 33, Žehrianska 3, 7, Jasovská 43, Topoľčianska 8, 10, Topoľčianska 18, Topoľčianska 20, 22, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

 4. d.Informácia o stratégii pre transformáciu Bratislavy na vedomostné mesto

 5. e.Informácia o vypracovaní realizačného plánu koncepcie parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy

 6. f.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave

 7. g.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených Najvyšším kontrolným úradom SR v Dopravnom podniku Bratislava, a. s.

 8. h.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme majetku hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2010

 9. i.Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej činnosti

 10. j.Informácia o realizácii „Programu výstavby bytov v Bratislave“

 11. k.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac jún, júl a august 2010

 12. l.Informácia o vyhodnotení plnenia Stratégie rozvoja cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie 2007 – 2010

 13. m.Informácia Rýchlostná cesta R7 – úsek Dunajská Lužná - Bratislava

 14. n.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Hraničná 11, Sklabinská 16, Jána Stanislava 41, Pribišova 8, Bazovského 2, Osuského 18, Nám. Hraničiarov 6B v Bratislave - dopredaj

 15. o.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mierová 12, Mierová 38, Martinčekova 15, Rumančeková 8, 10, Rezedová 6, Polárna 10, Andreja Mráza 6, 8, Martinčekova 14, 16, Korytnická 1, Závadská 2, 4, Sološnická 55, Hany Meličkovej 7, Hany Meličkovej 11, Beniakova 2, Hlaváčikova 17, Hlaváčikova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, M.Schneidra -Trnavského 20, Ožvoldíkova 13, Homolova 6, Homolova 13, 15, Studenohorská 81, 83, Dubnická 4, Hálova 17, Hálova 20, Macharova 9, 11, Pifflova 6, Lenardova 14, Gercenova 3, Gercenova 5, Gercenova 9, 11, Gercenova 15, Jungmanova 20, Vlastenecké námestie 10, Kapicova 4, Pečnianska 5, Lachova 22, Romanova 40, Romanova 27A, 27B, 29C, Romanova 2, 4, 6, 8, 10, 12, Mlynarovičova 5, 7, Šustekova 9, Šustekova 15, Hany Meličkovej 22, Vígľašská 13, Krásnohorská 1, Znievska 38, Budatínska 23, 25, Strečnianska 1, 3, Holíčska 1, Budatínska 37, Strečnianska 5, 7, Budatínska 41, Jasovská 33, Znievska 40, Ľubovnianska 16, Bzovícka 14, Jasovská 43, Topľčianska 8, 10, Topoľčianska 16, 18, Topoľčianska 20, 22, Topoľčianska 21, Starhradská 8, vlastníkom bytov a nebytových priestorov