Bod č. 47

Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel ½ na nehnuteľnosti na Panskej 35 vo vlastníctve spoločnosti SPEKTRUM SK, a. s., so sídlom v Bratislave, za nehnuteľnosť na Sedlárskej ulici 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.