Bod č. 54

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22195/5 a parc. č. 15321/12, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.