Bod č. 56

Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Trnávka, prevod nehnuteľností – pozemkov parc. č. 14417, parc. č. 14418 a parc. č. 14419 a stavieb súp. č. 3849 a 3851, Kovorobotnícka 29 a 31


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.