Bod č. 37

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 691/3 a stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na parc. č. 691/3, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Svoradova ul.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.