Bod č. 62

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2686/7, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.