Bod č. 34

Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5088/15, spoločnosti Incheba, a. s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.