Bod č. 72

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, časť pozemku parc. č. 861/2 za pozemok parc. č. 863, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.