Bod č. 67

Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/11, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.