Bod č. 66

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/30, parc. č. 535/31, parc. č. 535/32, parc. č. 535/33 a parc. č. 535/34, spoločnosti OTYK invest, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.