Bod č. 60

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1295/7, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.