Bod č. 46

Návrh na schválenie zámeny pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, časť parc. č. 21345/1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11279/22 a časť pozemku parc. č. 11279/17, vo vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.