Bod č. 44

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5170/5 a parc. č. 5170/6, spoločnosti EOL, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.