Bod č. 43

Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 4222 a parc. č. 4223, a stavby – horárne súp. č. 102059, Nadácii Horský park, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.