Bod č. 68

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, a to pozemku parc. č. 2937/8, novovytvoreného pozemku parc. č. 2937/29 a novovytvoreného pozemku parc. č. 2937/30, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.