Bod č. 52

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9885, parc. č. 10132/1, parc. č. 10132/5, parc. č. 10132/11 a parc. č. 10132/12, stavieb s príslušenstvom bez súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 10132/1, parc. č. 10132/5, parc. č. 10132/11 a parc. č. 10132/12, a stavby súp. č. II. 17222 na parc. č. 9885, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Bazova 8


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.