Bod č. 71

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 618/102 a parc. č. 618/103, spoločnosti MCW, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.