Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - Zasadnutie 26.06.2013 - 27.06.2013

 • 26. júna 2013, 16:30 h
 • a 27. júna 2013 (štvrtok) o 8.30 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2013 a predĺženie termínov plnenia uznesení splatných k 30. 5. 2013 a k 30. 6. 2013 - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 2. 2.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, pozemkov parc. č. 1511/1, parc. č. 1511/156, parc. č. 1512/1 a parc. č. 15511/161, do správy mestskej časti Bratislava– Rača

  Materiály
 3. 3.Návrh dodatku č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru na Exnárovej 6 na elokované pracovisko Materskej školy Bancíkova 2, Bratislava-Ružinov – prípad hodný osobitného zreteľa

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21762/1 Ahmedovi Halimimu

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2259, Ing. Ľudmile Smutnej

 6. 6.Návrh na schválenie predĺženia dočasného vyňatia z bytového fondu 2-izbového bytu č. 18 vo výmere 49,05 m2 v bytovom dome súp. č. 3162 na pozemku parc. č. 3651/147 na Veternicovej 12 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves pre Slovenskú filharmóniu so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – veľkej telocvične nachádzajúcej sa na Dudvážskej 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GALILLEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – veľkej telocvične nachádzajúcej sa na Dudvážskej 6 v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GAUDEAMUS, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/1, Ing. Kataríne Vrabcovej bytom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1259/3, spoločnosti NEXT INVEST, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4433/14, spoločnosti Rezidencie Machnáč, s. r. o. so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7800/7, spoločnosti AKJ s.r.o. so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie výstavby dvoch dvojpodlažných stavieb na časti pozemku v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 13699, nachádzajúceho sa na Vihorlatskej 10, pre Súkromnú základnú školu Waldorfskú so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 21927, spoločnosti MEINL RESIDENCE s. r. o. so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159 podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1020/152 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti STAV-TRADE, spol. s r.o, so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 17. 17.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1205/231, spoločnosti DSG s.r.o, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 18. 18.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13657/142, parc. č.13657/144, parc. č. 15111/361 a parc. č. 15111/362, spoločnosti SPD spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 19. 19.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov a stavieb na ulici Lazaretská – Cukrová, do vlastníctva SR - Okresného súdu Bratislava I., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 20. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 21. 21.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. 590/2, Rastislavovi Lehotskému, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 22. 22.Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku a dielov z pozemkov, medzi hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou CBC Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 23. 23.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 9110/40 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 21788/9 vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 24. 24.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – rozdelenie pôsobnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti

 25. 25.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 (o nakladaní s komunálnymi odpadmi) a všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 (o miestnom poplatku za komunálne odpady) v súvislosti so zavedením kategórie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov

  Materiály
 26. 26.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č..../2013 zo dňa ...... o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

  Materiály
 27. 27.Protest Krajskej prokuratúry Bratislava proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov

  Materiály
 28. 28.Protokol o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR - Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol

  Materiály
 29. 29.Návrh koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 – 2025 časť : Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí

  Materiály
 30. 30.Projekt modernizácie údržbovej základne nízkopodlažných vozidiel na roky 2013 – 2015

 31. 31.Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 a hodnotiaca správa za rok 2012 (rokovanie o tomto bude ako prvé vo štvrtok 27.6.2013)

 32. 32.Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat

  Materiály
 33. 33.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 (rokovanie o tomto bode bude ako druhé vo štvrtok 27.6.2013)

  Materiály
 34. 34.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov na zimných štadiónoch v správe STARZu ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude tretie vo štvrtok 27.6.2013)

  Materiály
 35. 35.Návrh na schválenie prenájmu bazénov a posilňovne na Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude štvrté vo štvrtok 27.6.2013)

  Materiály
 36. 36.Návrh na prenájom časti pozemku o výmere 20 m2 (parc.č.86 v k.ú. St.Mesto) spoločnosti MALEWILL, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude piate vo štvrtok 27.6.2013)

  Materiály
 37. 37.Riešenie problematiky mestských vinohradov

 38. 38.Informácia z rokovania pracovnej skupiny ZaD 03

  Materiály
 39. 39.Ústna informácia o vybavovaní žiadostí o prenájom pozemkov pod stojiskami – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 40. 40.Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, so Slovenskou republikou – Slovenským pozemkovým fondom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 41. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa návrhu zmluvy č. 089400961300 o nájme nehnuteľnosti - mosta cez Malý Dunaj v Bratislave, medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s.

 42. 42.Schválenie názvov jednotlivých stratégii v rámci projektu Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

  Materiály
 43. 43.Rekonštrukcia cyklolávky na Prístavnom moste z prostriedkov Operačného programu Bratislavský kraj

  Materiály
 44. 44.Návrh koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave

 45. 45.Výročná správa o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2012

 46. 46.Správa o priebežnom plnení jednotlivých opatrení v oblasti cestovného ruchu a destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 47. 47.Materiály, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 29. mája 2013

  Materiály
 48. 48.Materiály, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. dňa 25. júna 2013

  Materiály
 49. 49.Materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 28. júna 2013

  Materiály
 50. 50.Materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 28. júna 2013

  Materiály
 51. 51.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 52. 52.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  Materiály
 53. 53.Návrh postupu prinavrátenia súsošia sv. Floriána na Floriánske námestie

  Materiály
 54. 54.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 55. 55.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2013 5

  Materiály
 56. 56.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Saune Delfín, Ružová dolina 18 v Bratislave, k. ú. Nivy

  Materiály
 57. 57.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v na Zimnom štadióne Harmincova 2 v Bratislave

  Materiály
 58. 58.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2670/15, parc. č. 2670/16 a parc. č. 2670/17, Alojzovi Lukovičovi a manželke Pavlíne Lukovičovej - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami

 59. 59.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc.č. 2027/1, parc. č. 2027/2, parc.č.2027/3 a parc.č. 2027/4, Petrovi Klamovi - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a priľahlých pozemkov

 60. 60.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Realcorp Development s.r.o., so sídlom v Bratislave a návrh na zriadenie vecného bremena práva užívania stavby

 61. 61.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2999/47 a parc. č. 2999/48, Staré Grunty, spoločnosti TELERVIS PLUS a.s., – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a pozemku k nej priľahlého - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 62. 62.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1426/410, Kolískova ulica, spoločnosti IMMOGLOBAL, spol. s r.o. – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  Materiály
 63. 63.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12- 20, 35, 36, 38-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, obchodnej spoločnosti Twin City a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na odňatie správy nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12, 36, 38, 40-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12 mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 64. 63a.Informácia o príprave podmienok obchodných verejných súťaží s ich schvaľovaním v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 65. 64.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6004/20 a parc. č. 6004/19, Júnova ulica, JUDr. Jánovi Krajčimu a Alžbete Krajčiovej - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 66. 65.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností - pozemkov parc. č. 19715/3,19598, 19599, 19603/1 v Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička - Rotunda“ v území hornej Mlynskej doliny

 67. 66.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pozemku parc. č. 3556/2 a novovytvoreného pozemku parc. č. 3556/7, Čilizská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 68. 67.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, pozemkov parc. č. 15680/8, parc. č. 15680/14 a parc. č. 15680/15, a stavby súp. č. 3266, nachádzajúcej sa na parc. č. 15680/14 a parc. č. 15618/15, Uránová 2, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 69. 68.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, Bazová ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 70. 69.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, Mrázová ulica, parc. č. 4963/193, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 71. 70.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č. 11489/1, parc. č. 11489/2 a parc. č. 11489/3, a stavby súp. č. 36, Račianska 30, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 72. 66a.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/103, Jiráskova – Pajštúnska ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 73. 71.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3365/2 a parc. č. 3365/5, Prokofievova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 74. 72.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, Kopčianska ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 75. 73.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4723/30 a parc. č. 4723/2, Záporožská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 76. 74.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Svoradova ulica, pozemkov parc. č. 691/3 a parc. č. 691/8, a stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 691/8, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 77. 75.Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 6. 6. 2013

  Materiály
 78. 76.Návrh na schválenie podmienok obchodných verejných súťaží na prenájom stánkov počas Vianočných trhov 2013

  Materiály
 79. 77.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemku parc. č. 9711/1 a stavbe – bytovému domu súp. č. 699, podiel 1/8, vo vlastníctve Róberta Marušu

 80. 78.Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2231 v podiele 8553/30618, parc. č. 2232 v podiele 8553/30618, parc. č. 2226/7 v podiele 1/2, vo vlastníctve Ladislava Banského

 81. 79.Návrh na neprijatie ponuky Ministerstva vnútra SR na prevod nehnuteľného majetku štátu - pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4784/94, podľa zákona SNR č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

  Materiály
 82. 80.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 83. 81.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov a k. ú. Trnávka, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 84. 82.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1002/2010 zo dňa 27. 5. 2010 v znení uznesenia č. 1201/2010 zo dňa 4. 11. 2010 a uznesenia č. 55/2011 zo dňa 31. 3. 2011, uznesenia č. 387/2011 zo dňa 24. 11. 2011 a uznesenia č. 804/2012 zo dňa 26. – 27. 9. 2012 - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 85. 83.Návrh na zriadenie vecného bremena na priznanie práva vybudovať stožiare trolejového vedenia na pozemku parc. č. 21636/1 v k. ú. Staré Mesto v prospech hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 86. 84.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1122/2013 zo dňa 6.6.2013

 87. 85.Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 758/2012 zo dňa 26. – 27.9.2012 v znení uznesenia MsZ č. 763/2012 zo dňa 26. - 27.9.2013

  Materiály
 88. 86.Návrh na odpustenie pohľadávky vo výške 4.669,68 Eur s príslušenstvom

  Materiály
 89. 87.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 567/2012 zo dňa 26. 04. 2012

 90. 88.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Hraničná 5, Cyrilova 7, Jelačičova 16, 18, Nezábudková 5, Banšlova 16, Mesačná 9, Slovinská 8, Staré záhrady 14, Košická 44, Čiližská 1, Geologická 1F, Riazanská 48, 50, Hálkova 46, 48, 50, 52, Račianska 63, Ladislava Dérera 2, Ladislava Dérera 4, Závadská 18, Sekurisova 7, Hálova 12, Jungmannova 8, Gessayova 39, Šášovská 12, Znievska 23 vlastníkom bytov

  Materiály
 91. 89.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Martinčekova 2, Azovská 2, Martinčekova–garáže, stav.obj.438-garáže, Veternicová–garáže, Bagarova 32, Púpavova 30/A, Hlaváčikova 35 vlastníkom garáží a nebytových priestorov

  Materiály
 92. 90.Správa o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 93. 91.Interpelácie

 94. 92.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. c.Informácia o postupe pri vybavovaní úveru v CEB

  Materiály
 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch zadaných oddelením správy nehnuteľností

  Materiály
 5. e.Informácia o prevode vlastníctva bytu v bytovom dome na ulici Veternicová 13 - dopredaj

 6. f.Informácia o činnosti akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012, ktorých predsedami dozorných rád sú poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 7. g.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2012

  Materiály
 8. h.Informácia o realizácii „Programu výstavby bytov v Bratislave“

  Materiály
 9. i.Informácia o činnosti hlavného mesta Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska

  Materiály
 10. j.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v organizácii Domov seniorov Archa

  Materiály
 11. k.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Základnej umeleckej škole Istrijská č.22, Bratislava

 12. l.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii v Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

 13. m.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 26, Tichá 4, Trebišovská 2, Ladislava Dérera 2, Janotova 4, Hany Meličkovej 9, Bakošova 42, Ševčenkova 28, Vavilovova 22, Mamateyova 14, Mamateyova 10, Mlynarovičova 11, Vígľašská 9, Budatínska 35, 37, Vígľašská 19, Žehrianska 3, Tranovského 37, Latorická 21 vlastníkom bytov

  Materiály
 14. n.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac máj 2013

  Materiály