Bod č. 63

Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12- 20, 35, 36, 38-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, obchodnej spoločnosti Twin City a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na odňatie správy nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12, 36, 38, 40-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12 mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.