Bod č. 3

Návrh dodatku č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru na Exnárovej 6 na elokované pracovisko Materskej školy Bancíkova 2, Bratislava-Ružinov – prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.