Bod č. 19

Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov a stavieb na ulici Lazaretská – Cukrová, do vlastníctva SR - Okresného súdu Bratislava I., ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.