Bod č. 83

Návrh na zriadenie vecného bremena na priznanie práva vybudovať stožiare trolejového vedenia na pozemku parc. č. 21636/1 v k. ú. Staré Mesto v prospech hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.