Bod č. 18

Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13657/142, parc. č.13657/144, parc. č. 15111/361 a parc. č. 15111/362, spoločnosti SPD spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.