Bod č. 17

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1205/231, spoločnosti DSG s.r.o, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.