Bod č. 78

Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2231 v podiele 8553/30618, parc. č. 2232 v podiele 8553/30618, parc. č. 2226/7 v podiele 1/2, vo vlastníctve Ladislava Banského


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.