Bod č. 25

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 (o nakladaní s komunálnymi odpadmi) a všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 (o miestnom poplatku za komunálne odpady) v súvislosti so zavedením kategórie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.