Bod č. 40

Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, so Slovenskou republikou – Slovenským pozemkovým fondom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.