Bod č. 66

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pozemku parc. č. 3556/2 a novovytvoreného pozemku parc. č. 3556/7, Čilizská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.