Bod č. 67

Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, pozemkov parc. č. 15680/8, parc. č. 15680/14 a parc. č. 15680/15, a stavby súp. č. 3266, nachádzajúcej sa na parc. č. 15680/14 a parc. č. 15618/15, Uránová 2, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.