Bod č. 9

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/1, Ing. Kataríne Vrabcovej bytom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.