Bod č. 77

Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemku parc. č. 9711/1 a stavbe – bytovému domu súp. č. 699, podiel 1/8, vo vlastníctve Róberta Marušu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.