Bod č. 13

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7800/7, spoločnosti AKJ s.r.o. so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.